Budsjett for økt matproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget er fornøyd med forslaget til statsbudsjett for 2014. Samtidig mener NB at matmomsen må reduseres.

Landbruket i Norge er avhengig av en stabil økonomisk politikk.- Fra 2005 er matmomsen økt med 4 prosentenheter. Matmomsen må reduseres igjen, skriver Bondelaget i brevet som Stortingets finanskomite fikk under høringen om forslaget til statsbudsjett for 2014. - Lavere matmoms er god fordelingspolitikk og demper grensehandelen, slik at veriskapingen hos primærprodusent, matindustri og dagligvarehandel opprettholdes i Norge, understreker Bondelaget

Viktig med en stabil økonomisk politikk

I kommentarene til forslaget til statsbudsjett, peker Bondelaget på viktigheten av en stabil øknomisk politikk. - Jordbruket og næringsmiddelindustrien er den største ikke-oljerelaterte industrien i Norge med tilsammen 90.000 sysselsatte. Det er derfor positivt at Regjeringen gjennom "vekstpakken" legger til rette for bedret konkurransekraft, økt lønnsomhet og grunnlag for å styrke investeringene i fastlandsbedriftene, heter det.

Bondelaget om skatter avgifter og toll

  • Vekstpakken: Forslaget om redusert skattesats for aksjeselskaper og deltakerlignede selskaper, redusert trygdeavgift for personlig næringsdrivende og startavskriving for kjøp av maskiner og utstyr er tiltak som vil bedre investeringsevnen også i landbruket.
  • Økt bunnfradrag i formuesskatteordningen er et steg i riktig retning mot fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital
  • Bondelaget er kritiske til at lettelsen i bunnfradraget delvis finansieres ved å øke ligningsverdien for næringseiendom.

Reinvesteringer

  • Norges Bondelag er fornøyd med at Regjeringen foreslår å utvide reinvesterings-området i Skatteloven til å gjelde tilsvarende som for salg av festetomter.
  • Norges Bondelag støtter intensjonen bak forslaget om nye botidsregler i forbindelse med gevinstbeskatning av egen bolig.

Fondsavsetninger

  • Norges Bondelag ber finanskomiteen bidra til at det blir etablert en fondsavsetnings-ordning etter modell av skogfondordningen. . Behovet for fremtidige investeringer er stort, og fondsavsetning med skattefordel vil være et viktig tiltak for å øke egenkapitalfinansieringen av investeringene.

Investering framfor nedlegging

  • En av de store endringene ved innføring av skattereformen i 2006 var at realisasjonsgevinster nå inngår ved beregning av personinntekt dersom arealet som realiseres er en del av en eiendom i aktiv drift. Bondelaget vil endre reglene, slk at skattesystemet motiverer til investering framfor nedlegging.

Mister retten til sykepenger

  • Foretaksmodellen kan redusere muligheten til opptjening av rettigheter i folketrygden fordi rentekostnadene i virksomheten skal trekkes fra i foretaksmodellens beregning av personinntekt. Noe som igjen innebærer at mange som investerer i landbruket mister retten til sykepenger, foreldrepenger, pensjonssparing osv. Det vil Bondelaget endre.

Likestilling for tilleggsytelser

  • Selvstendig næringsdrivendes muligheter til å opparbeide tilleggsytelser ved siden av alderspensjon etter Folketrygdloven er i dag svært begrenset. Norges Bondelag ønsker likestilling mellom selvstendig næringsdrivende og lønnstakere når det gjelder rammene for avsetning til pensjon etter Innskuddspensjonsloven.

 

 

 

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere