Budsjett for økt matproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget er fornøyd med forslaget til statsbudsjett for 2014. Samtidig mener NB at matmomsen må reduseres.

Landbruket i Norge er avhengig av en stabil økonomisk politikk.- Fra 2005 er matmomsen økt med 4 prosentenheter. Matmomsen må reduseres igjen, skriver Bondelaget i brevet som Stortingets finanskomite fikk under høringen om forslaget til statsbudsjett for 2014. - Lavere matmoms er god fordelingspolitikk og demper grensehandelen, slik at veriskapingen hos primærprodusent, matindustri og dagligvarehandel opprettholdes i Norge, understreker Bondelaget

Viktig med en stabil økonomisk politikk

I kommentarene til forslaget til statsbudsjett, peker Bondelaget på viktigheten av en stabil øknomisk politikk. - Jordbruket og næringsmiddelindustrien er den største ikke-oljerelaterte industrien i Norge med tilsammen 90.000 sysselsatte. Det er derfor positivt at Regjeringen gjennom "vekstpakken" legger til rette for bedret konkurransekraft, økt lønnsomhet og grunnlag for å styrke investeringene i fastlandsbedriftene, heter det.

Bondelaget om skatter avgifter og toll

  • Vekstpakken: Forslaget om redusert skattesats for aksjeselskaper og deltakerlignede selskaper, redusert trygdeavgift for personlig næringsdrivende og startavskriving for kjøp av maskiner og utstyr er tiltak som vil bedre investeringsevnen også i landbruket.
  • Økt bunnfradrag i formuesskatteordningen er et steg i riktig retning mot fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital
  • Bondelaget er kritiske til at lettelsen i bunnfradraget delvis finansieres ved å øke ligningsverdien for næringseiendom.

Reinvesteringer

  • Norges Bondelag er fornøyd med at Regjeringen foreslår å utvide reinvesterings-området i Skatteloven til å gjelde tilsvarende som for salg av festetomter.
  • Norges Bondelag støtter intensjonen bak forslaget om nye botidsregler i forbindelse med gevinstbeskatning av egen bolig.

Fondsavsetninger

  • Norges Bondelag ber finanskomiteen bidra til at det blir etablert en fondsavsetnings-ordning etter modell av skogfondordningen. . Behovet for fremtidige investeringer er stort, og fondsavsetning med skattefordel vil være et viktig tiltak for å øke egenkapitalfinansieringen av investeringene.

Investering framfor nedlegging

  • En av de store endringene ved innføring av skattereformen i 2006 var at realisasjonsgevinster nå inngår ved beregning av personinntekt dersom arealet som realiseres er en del av en eiendom i aktiv drift. Bondelaget vil endre reglene, slk at skattesystemet motiverer til investering framfor nedlegging.

Mister retten til sykepenger

  • Foretaksmodellen kan redusere muligheten til opptjening av rettigheter i folketrygden fordi rentekostnadene i virksomheten skal trekkes fra i foretaksmodellens beregning av personinntekt. Noe som igjen innebærer at mange som investerer i landbruket mister retten til sykepenger, foreldrepenger, pensjonssparing osv. Det vil Bondelaget endre.

Likestilling for tilleggsytelser

  • Selvstendig næringsdrivendes muligheter til å opparbeide tilleggsytelser ved siden av alderspensjon etter Folketrygdloven er i dag svært begrenset. Norges Bondelag ønsker likestilling mellom selvstendig næringsdrivende og lønnstakere når det gjelder rammene for avsetning til pensjon etter Innskuddspensjonsloven.

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere