Bondelaget er positiv til Ulvesoneutvalgets innstilling

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Utvalget har gjort en solid jobb som vil bidra til å redusere konfliktene mellom lokalbefolkning, beitenæring og ulv.

Det sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke til Ulveutvalgetsflertall somgår inn for å videreføre ulvesonen med et redusert geografisk omfang, tillate felling av ulv uten søknad utenfor sonen i beitesesongen og innføre kompensasjonsordninger for kommuner som har ulverevirer.

Ulvesonen redusert i tre områder

Ulvesoneutvalget overleverte mandag  sin rapport til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.  Ett av hovedforslagene til utvalget er å redusere ulvesonen ved å fjerne følgende tre randområder:

  •  Område i Hedmark som ligger vest for Glomma i kommunene Kongsvinger, Grue og Sør-Odal
  •  Område i Asker kommune i Akershus som ligger vest for E16.
  •  Område i Østfold og Akershus som ligger vest for E6.

 Utvalget begrunner reduksjonen av ulvesonen med at det ikke er mulig for en ulvefamilie å etablere seg innenfor noen av disse områdene.

Fellingstillatelse uten søknad

 For å øke ulveforvaltningens forutsigbarhet og sikre kravet om et tydelig skille mellom prioriterte beiteområder og rovviltområder anbefaler utvalget at det praktiseres fellingstillatelse uten forutgående søknad på ulv som oppholder seg i prioriterte beiteområder utenfor ulvesona i beitesesongen for bufe.

Kompensasjon til kommunene

 Utvalget peker på de krevende utfordringene og svært tunge belastninger som lokalsamfunn opplever ved å ligge innenfor ulverevir, og foreslår at det innføres en kompensasjonsordning på 8-10 millioner kroner årlig per ynglende familiegruppe til berørte kommuner. Disse pengene skal kommunene kunne bruke til næringsfond, tjenestetilbud og annet etter kommunestyrets bestemmelser.

Støtter utvalget, men ønsker ytterligere reduksjon

 Nils T. Bjørke sier at Norges Bondelags primære standpunkt er at det ikke skal være ulv i norsk fauna. - Men så lenge Stortinget har vedtatt at vi skal ha ynglende ulv i Norge mener vi det er nødvendig å ha en ulvesone som avgrenser hvor ulven kan etablere seg sier Nils T. Bjørke. Vi støtter utvalgets forslag om reduksjon av sonen, men mener sonen bør reduseres ytterligere ved at også områdene vest for Glomma i kommunene Nes, Ullensaker og Skedsmo tas ut.

 - Det er helt avgjørende at ulvesonen forvaltes på en konsekvent og forutsigbar måte, sier Bjørke. - Vi mener det bør innføres fri jakt gjennom hele året på ulv som oppholder seg utenfor sonen og at det også må legges til rette for skadeuttak innenfor ulvesonen.

Tapte jaktinntekter

 Nils T. Bjørke er positiv til forslaget om å gi en økonomisk kompensasjon til kommuner som har ulveynglinger innenfor sine områder, men forutsetter at grunneiere som taper jaktinntekter får sin del av støtten. Lokalsamfunn og grunneiere som lever i områder med faste forekomster av ulv påføres en vesentlig forringelse i livskvalitet og næringsinntekter av storsamfunnet. Det må storsamfunnet kompensere sier Bjørke.

Forventer at MD følger opp

 Bjørke krever at også dyreeiere som tvinges til å slutte med beitedyr på utmarksbeite kompenseres fullt ut, jf Rendalsdommen. Dette omfatter også de som tidligere har måttet slutte med beitedyr på grunn av rovdyr sier Bjørke.

 - Ulvesoneutvalget har gjort en grundig jobb og forventer at Miljøvernministeren følge opp utvalgets forslag, sier Nils T. Bjørke.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere