Sauebonden, ordfører og hele beitenæringa er nå fortvila over at det har gått så langt, og at miljømyndighetene ikke har gitt fellingsløyve på denne bjørnen.

- En fortvila situasjon

– Det er en fortvila situasjon for bøndene. Her skal sau og beitedyr være prioritert. Samtidig handler denne saken om mer enn bare Bardu. Hvis Stortingets vedtak om beiteprioriterte områder skal ha reelt innhold, må angrepene på beitedyr stoppes. Derfor ber vi statsministeren gripe inn og sørge for at det blir en løsning i dette området nå, sier Lars Petter Bartnes.

Klima- og miljødepartementet forvalter den todelte målsettingen i rovviltpolitikken om å ta vare på både beitedyr og levedyktige rovviltbestander med ulike soner for beitedyr og rovvilt. Norges Bondelag mener rovdyrforvaltningen i dette tilfellet ikke følger Stortingets rovviltforlik.

I brevet til Statsminister Erna Solberg krever Norges Bondelag «at rovdyrforvaltningens praksis med å avstå fra skadefelling når bjørn dreper og skader sau i beiteprioriterte områder, må stanse».

Norges Bondelag ber statsministeren sørge for at det blir iverksatt felling av bjørn i beiteprioritert sone i Bardu kommune slik at beitebruken sikres mot rovdyrangrep. Alternativt ber vi om at bjørn bedøves og transporteres ut av området. Det er viktig at nødvendige tiltak iverksettes raskt slik at dyrelidelser og belastningen for beitebrukerne blir minst mulig.

– Når rovviltmyndighetene setter soneregelverket til side og lar bjørner drepe og skade sau på arealer som er prioritert for beitebruk, øker konflikten og tilliten til myndighetene svekkes.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Øker konfliktene og svekker tilliten

Antall bjørn i Norge er under bestandsmålet, og det har vært brukt som et argument fra rovdyrmyndighetene sin side for å ikke foreta seg noe når bjørn tar sau i beiteprioriterte områder. Bjørnesonene er fra forvaltningens side satt store nok til at yngling og oppnåelse av bestandsmålet skal kunne skje innenfor sonene.

– Når rovviltmyndighetene setter soneregelverket til side og lar bjørner drepe og skade sau på arealer som er prioritert for beitebruk, øker konflikten og tilliten til myndighetene svekkes. En slik praksis fjerner den viktigste tryggheten beitebrukerne har for å ha beitedyr på utmarksbeite og gjør det i praksis umulig å fortsette næringsdrift i disse områdene, sier Bartnes.