Jostein Frøyland viser hvor bybanen er påtenkt og utbyggingen rundt gården.

Sandnes, Time, Klepp og fylkeskommunen vil bygge boliger på jorda til bonde Jostein Frøyland, men Fylkesmannen vil verne jorda. Selv har Jostein Frøyland ingen ønsker om å selge jorda. Nå skal kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner bestemme om jærbonden får beholde matjorda.

Brev til Sanner

Norges Bondelag har sendt brev til Sanner med oppfordring om å ivareta hensynet til matjorda, og dermed følge Fylkesmannens innsigelse.

- Rasering av Frøylandjordene utfordrer både framtidens matproduksjon og den private eiendomsretten. Her har Høyre muligheten til å vise at de ser verdien av jordvern. Som et parti som setter den private eiendomsretten høyt, er det ikke naturlig å gå på tvers av bondens ønsker og eget mål om økt matproduksjon, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Arealer av nasjonal verdi

Området på Frøyland er et areal på 330 dekar dyrka jord, hvorav 170 dekar er fulldyrka og det resterende innmarksbeite. Kart fra Skog og landskap viser at samtlige 330 dekar er av svært god eller god jordkvalitet.

- Matsikkerhet og Stortingets vedtatte mål om økt matproduksjon og sjølforsyning, må være utgangspunktet for enhver vurdering der matjord står i fare for å bli omdisponert til andre formål. Både størrelsen på arealet på Frøyland, og ikke minst det faktum at arealene er et sammenhengende område med dyrka mark, tilsier at dette er arealer av nasjonal verdi. Da må boligformål vike for fortsatt matproduksjon, skriver Bondelaget i brevet.

Les hele brevet fra Norges Bondelag til Jan Tore Sanner

Onsdag 1.oktober vil det være befaring på jordene.