I et brev til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell viser Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit til det et år gamle rovdyrforliket og tapssituasjonen for beitenæringa.

Organisasjonene vil ta opp utfordringer knyttet til

 • Uttak av rovdyr
  • Ulv
  • Bjørn
  • Jerv
  • Gaupe
 • Skadefelling og dokumentasjon av skader i beitesesongen
  • Skadedokumentasjon er en viktig del av tidslinja fra skade oppstår til en skadefellingssøknad er innvilget. Det er derfor viktig at dette skjer så hurtig som mulig, heter det
 • Mer penger til forebyggende og konfliktdempende tiltak
  • For at beitebrukerne skal kunne forebygge mot rovdyrskader på best mulig måte er midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak over statsbudsjettet svært viktig, skriver organisasjonene
 • Status for oppfølging av ulv i rovdyrforliket
  • I rovdyrforliket blir det vist til en avtale med Sverige Det skal tas endelig stilling til bestandsmål for ulv når en avtale med Sverige er på plass.. Det søkes om å få dette på plass innen 2013.

Brevet fra organisasjonene til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.