Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil det ikke føre til akutt fare for folk i Norge, opplyser Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA). Men dersom vinden blåser mot Norge kan en eventuell atomulykke føre til at ulike radioaktive stoffer blir spredt via partikler i luften som kan tas opp i dyr og planter. I følge DSA vil det ta ett til to døgn før et eventuelt nedfall når Norge.

For å sikre trygg mat kan det bli aktuelt å sette inn tiltak i matproduksjonen.

Aktuelle tiltak for bonden

Mattilsynet har utarbeidet en veileder for ulike tiltak en kan gjøre dersom det skulle komme et radioaktivt nedfall. Norges Bondelag og andre representanter for verdikjeden for mat har løpende kontakt med Mattilsynet om atomberedskap i landbruket. Ved en ulykke vil Bondelaget umiddelbart sette krisestab i henhold til beredskapsplanen og holde alle medlemmer oppdatert.

Erfaringer fra Tsjernobyl-ulykken viser at det skal ekstremt mye forurensning til for at utslippene skal skape et langvarig problem på dyrket mark, mens i utmarksproduksjon med fjell og skog kan forurensingsnivået holde seg lenger. Matproduksjonen som skjer innendørs, som kylling, egg og svineproduksjon, vil være godt beskyttet, ifølge DSA. For utendørs matproduksjon vil sesong og årstid utgjøre forskjell på hvor store konsekvenser en forurensing gir og hvilke tiltak en bør gjøre.

Gjennom sommerhalvåret er plantene i vekst og husdyra på beite, og en akutt forurensing kan gi betydelige konsekvenser. Samtidig opplyser Mattilsynet om at et nedfall utenfor vekstsesongen også vil føre til forurensning i planter, på grunn av rotopptak i neste vekstsesong. Før et nedfall er det viktig å få inn de dyrene som kan tas inn, samt høste graset og kornet så langt man rekker før nedfallet kommer. Planter og fôr som lagres utendørs kan også være nødvendig å dekke godt til eller flytte innendørs.

Særlig aktuelle tiltak i forkant av et nedfall, gitt at vekstsesongen snart er over:

 • Husdyr:
  • Høste gjenstående fór før nedfall kommer
  • Dekke til uteliggende fór og få i hus det som er mulig
  • Holde melkeku innendørs og unngå fersk gras som fôr
  • Holde dyr som skal slaktes innendørs
  • Framskynde sauesanking
 • Grønt / korn:
  • Høste alt som kan høstes før et eventuelt nedfall
  • Framskynde tresking om mulig
  • Dekke til det som kan dekkes til

 

Drikkevann

Mange bønder har spørsmål om drikkevann til mennesker og dyr. Generelt er ikke drikkevann spesielt utsatt ved en atomulykke, og vann fra offentlig vannverk vil være trygt, opplyser Mattilsynet.

Ettersom forurensningen i vann blir kraftig fortynnet i vannkilder må det et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv forurensning overskrider grenseverdiene. Det er i størst grad utildekkede brønner som risikerer forurensning, samt vannet som ligger åpent i naturen. Dette vannet bør ikke drikkes i store mengder den første tiden etter et nedfall.

Bruker du cisternevann som vannkilde må du koble fra tilførselen til cisternetanken før nedfallet kommer. Om du har egen brønn bør du dekke den godt til før nedfallet kommer.