Arbeidsgruppe skal utrede faglig grunnlag for klimaavtale

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes og Merete Furuberg

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige med staten om å sette ned en arbeidsgruppe som skal lage et faglig grunnlag for forhandlinger om en frivillig klimaavtale for jordbruket.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal i forhandlinger med staten om en frivillig og gjensidig forpliktende klimaavtale for jordbruket. Partene er nå enige om at det skal settes ned en teknisk arbeidsgruppe som skal utarbeide et felles, faglig grunnlag for de kommende forhandlingene. I gruppa deltar representanter fra berørte departementer, faglige etater og næringa.

- Jeg er fornøyd med enigheten om rammer og framdriftsplan for det faglige arbeidet som må gjøres før vi kan gå i gang med forhandlingene, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Mesteparten av klimagassutslippene fra jordbruket stammer fra biologiske prosesser og derfor krevende å beregne. Den tekniske arbeidsgruppa skal utforme grunnlaget for et skyggeregnskap som sikrer at alle klimagasskutt i jordbruket registreres. De skal også vurdere hvilke klimatiltak som kan utløse utslippskutt for jordbruket. Gruppa leverer sin rapport 15. november.

- Nå er vår viktigste prioritet å få på plass et godt faglig grunnlag som viser hvor store utslippskutt jordbruket kan gjøre uten at det går på bekostning av norsk matproduksjon, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

I dokumentet for som beskriver mandatet har regjeringa også redegjort for sitt utgangspunkt for forhandlingene. Her er det avstand mellom partene på flere punkter. Bondelaget og Småbrukarlaget er skeptiske til regjeringas forslag om at jordbruket skal kutte 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021 til 2030. Den tekniske arbeidsgruppa som nå settes ned skal utrede det faglige grunnlaget for regjeringas kuttforslag.

- Regjeringas forslag til utslippskutt i perioden er faktisk større enn jordbrukssektorens direkte, årlige utslipp som rapporteres til SSB. Jeg sliter med å se hvordan vi skal klare å realisere et så stort utslippskutt uten at det går på bekostning av norsk matproduksjon på norske grasressurser, sier Bartnes.  

- Klimakampen vinnes ikke på bekostning av muligheten til å brødfø egen befolkning. Vi kan ikke inngå en klimaavtale med regjeringa hvis den i realiteten betyr mindre matproduksjon på norske ressurser, økt importavhengighet og dårligere kår for det grasbaserte distriktslandbruket, sier Furuberg.

Bondeorganisasjonene mener også at avtalen først og fremst må inneholde forpliktelser om gjennomføring av klimatiltak næringa selv rår over.

Regjeringa ønsker at partene er i havn med en avtale innen første kvartal 2019. Bondeorganisasjonene mener tidsplanen er for stram, og viser blant annet til pågående prosesser i Teknisk beregningsutvalg for jordbrukets klimagassutslipp, et offentlig utvalg som ble nedsatt for å vurdere forbedringer i jordbrukets utslippsregnskap. De leverer sin sluttrapport før sommeren 2019.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere