Odd Christian Stenerud og Lars Petter Bartnes.

Det var Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og KUN Senter for kunnskap og likestilling som stod bak konferansen.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes brukte sitt innlegg på konferansen til å snakke om det han ser på som viktige stolper i et godt arbeidsliv og familieliv på gården. Eierskap og involvering, samt det å ha en plan for drift, utvikling og økonomi – og å ta vare på romantikken i hverdagen. Vi prøver å ha det artig hver dag, da bygges trivsel, sier Bartnes.

Partners involvering betyr mye

Involvering av hele familien er bra for økonomi, trivsel og rekruttering.

Karin Hovde fra KUN presenterte funn fra en undersøkelse de har gjort blant bønder og bondefamilier i Steinkjer. Undersøkelsen kom i stand etter en uttalelse om at det ikke finnes kvinnfolk på gårdene lenger. KUN ville finne ut om dette var sant, og hvilken betydning det i så fall har for trivsel, økonomi, motivasjon, rekruttering og utvikling.

KUN fant at partners arbeidstid i jordbruket har sunket fra 1991 – 2009. Men både bonde og partner har økt sin arbeidstid totalt – både på bruket og utenfor.

Der partner er med i praktisk gårdsdrift, er det større sannsynlighet for at bruket vil ha produksjonsøkning.

Hovde har også funnet en sammenheng mellom å delta i gårdsdrifta i ung alder, og å ta over. – Der mor er interessert i gårdsdrifta, er ungene med. Dette er et varsku for rekrutteringa, sier Hovde.

Hovde har gode råd for å øke partners involvering: - Ha gården som et fellesprosjekt. Diskusjoner og arbeid er en inngang til å føle seg involvert og engasjert. Det kan være vanskelig når det flere i familien som ikke jobber på bruket. Lag til dugnader og felles prosjekter, sier Hovde. Hun peker også på eierskap til gården som elefanten i rommet; - Skal partnerne ha felles gård og lån, eller særeie? Det juridiske og opplevde eierskapet trenger ikke å henge sammen, mener Hovde.

Landbrukspolitikkens betydning er overvurdert

Odddveig Storstad er sosiolog og jobber i NIBIO. - Vi undervurderer de andre faktorene som styrer, og overvurderer landbrukspolitikken, sa Storstad i sitt innlegg om utviklingstrender i samfunn og landbruk.

Landbrukspolitikk har betydning for valg man gjør som bonde. Men det er andre sider som har vel så mye å si, når du skal velge å være eller ikke være bonde. Storstad mener at landbruket er styrt av normer, vel så mye som politikk. – Normene kan være formelle eller uformelle. De blir en del av oss, og mange ganger vet vi ikke at det er normene som styrer handlingene våre, forklarte Storstad. Formelle normer kan være nedfelt i lovverk, eksempelvis odelsloven. En uformell norm som går parallelt med odelsloven er at du skal overdra gården til neste generasjon i minst like god stand som da man selv overtok.

Storstad mener at politikken spiller mindre rolle også når det gjelder deregulering av landbruket. Dersom omsetning av landbrukseiendommer blir fritt, vil mange fortsatt ha en normstyrt adferd, mener Storstad. – Det utfordrer bondefamilien, både mellom generasjoner og innad i samme generasjon. Hva skjer hvis bonden vil selge jorda til tomter? Når blir en landbrukseiendom en vanlig eiendom? Dette dreier seg om store pengebeløp og mange følelser, mener Storstad.

Har lagt om stilen

Odd Christian Stenerud er bonde på Godøya i Møre og Romsdal, og var ordstyrer for konferansen. Han fortalte åpenhjertig om at han og kona har jobba som gårdbruker i 30 år, utvida melkebruket og stått på. Etter den tredje prolapsen måtte han stoppe opp. – Tenk på hva som betyr noe og hva som belaster deg i hverdagen. Du må ta hensyn til deg selv. Vi gikk inn i en avløserring, og slapper nå bedre av når vi har fri.

- Jeg har forandret meg, sier Odd Christian. – Jeg hadde jobbet for hardt, og har lagt om stilen, og slapper mer av. Det har vært viktig for meg å fortelle dette til barna og omverdenen, og å sette rammer for meg selv.

- Enten fokuserer du på det du ikke rakk i dag, eller på alt du har fått gjort. Ta deg tid til å beskue det du har fått til, og vær fornøyd, er det klare rådet fra Odd Christian Stenerud.