1. Hva er tilleggsforhandlinger?

Når det er skjer viktige endringer i forutsetningene for jordbruksavtalen, eller når uforutsette forhold oppstår, kan jordbruket iht hovedavtalen mellom staten og jordbruket kreve tilleggsforhandlinger. Jordbruket har bedt om, og fått akseptert, tilleggsforhandlinger om kompensasjon for den kraftige økningen i kostnader til handelsgjødsel og byggematerialer. Til vanlig vil en jordbruksavtale ta utgangspunkt i at jordbruket skal få dekket sine kostnader.

2. Blir det forhandlet om inntektsøkning?

Nei. Dette er forhandlinger om kompensasjon for kraftig kostnadsøkning som det ikke er tatt høyde for i årets jordbruksoppgjør. For å kunne nå Stortingets vedtak om økte inntektsmuligheter må kostnadene kompenseres fullt ut. Derfor er det viktig at regjeringen følger opp.

3. Hva konkret forhandles det om?

I kravet ber vi om å få kompensert fullt ut den kraftige kostnadsveksten for bonden på 527 mill.kr. for handelsgjødsel og 227 mill.kr for økte kostnader til byggevarer. Det er Budsjettnemnda for jordbruket som har beregnet/tallfestet disse kostnadene.

Jordbruket ber om at hele kompensasjonen blir finansiert med en budsjettbevilgning slik at det kan betales ut til bonden i februar 2022 så raskt som praktisk mulig.

4. Hva med andre kostnader på innsatsfaktorer i landbruket?

Forhandlingene omfatter de store kostnadsøkningene hvor man/vi har en konkret oversikt over omfanget av kostnadsveksten.

Opprinnelig ba jordbruket også om kompensasjon for økte kostnader til el-kraft og kraftfôr. Dette var ikke mulig å få til. Det er enighet om at den sterke kostnadsøkningen på el-kraft, som kan bli sterkere utover vinteren, skal følges opp. Kraftforkostnadene er enda ikke truffet av kraftige prisøkninger, men vil også måtte håndteres i forhandlingene til våren.

I årets jordbruksoppgjør vedtatt av Stortinget, er det prognosert at andre kostnader øker med 1,8 prosent i gjennomsnitt. Kostnadsvekst utover dette vil bli en del av grunnlagsmaterialet for de ordinære jordbruksforhandlingene i 2022.  

5. Når skal forhandlingene være avsluttet?

Det er ikke satt en sluttdato for forhandlingene slik det er for ordinære jordbruksforhandlinger. Staten har akseptert tilleggsforhandlinger på anmodning fra jordbruket og må sluttføre disse.