LES HELE KRAVET HER

Kravet inneholder flere punkter vi mener må til for å bedre rammebetingelsene for norske bønder og for å øke selvforsyningen i Norge. Dette jordbruksoppgjøret blir det første der vi skal forhandle om nivået på bondens inntekt.

Hovedprioriteringer i årets krav:

 • Et betydelig løft i inntektsnivået i jordbruket og bedre sosiale vilkår. En stor del av inntektsgapet til andre grupper må tettes i år.
 • Øke selvforsyningen av jordbruksvarer i Norge for å sikre at selvforsyningsgraden øker fra dagens nivå opp til 50 prosent.
 • Redusere risikoen for hver enkelt bonde.

Selve rammekravet er på 3,9 milliarder kroner. Se utregningen i tabellen under her:

Rammen for kravet

 

FORKLARING AV RAMME: 1,4 milliarder kroner av disse skal dekke økte kostnader. 0,8 milliarder kroner må til for at bønder skal ha samme inntektsutvikling som andre grupper (25.600 kroner), og 1,8 milliarder kroner går til å tette en vesentlig del av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Kravet finansieres med både priser og tilskudd. 270 millioner kroner tas ut i markedet på produkter uten målpris i 2025. For varer uten målpris vil prisene øke med én milliard kroner fra 1. juli i år. Det gjelder matkorn, potet, 10 grønnsaksslag, epler og melk.

Når det gjelder tilskudd kreves disse økt med 2,7 milliarder kroner. Kravet tetter over halvparten av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. For gjennomsnittsbonden vil det si 75.900 kroner per familieårsverk (etter regningsmetoden gitt i St. meld. 11). En trekker da fra en avsetning til avskrivbar kapital og legger på en normeringsfaktor med 20 prosent. Beregnet gjenstående inntektsgap i 2025 blir da 60.000 kroner per familieårsverk.

Reduser bondens risiko

Hver enkelt bonde tar en betydelig risiko for å bidra til landets beredskap gjennom matproduksjon. I kravet krever vi flere ordninger og tiltak som vil være med på å ta ned dagens risiko. Blant annet:

 • Gode velferdsordninger – dette krever vi:
  • Tilskudd til avløsning ved sykdom eller fødsel har som formål å medvirke til å dekke kostnadene til avløsning når det trengs. I kravet krever vi at maksimal dagsats øker med 150 kroner fra 2450 kroner til 2600 kroner.
  • Fjerne samordning mellom tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel og   lønn, offentlige ytelser og honorarer.
  • Tidsavgrensning for avløsertilskudd ved egen sykdom justert fra 12 til 14 måneder.
  • Ved svangerskap og fødsel må det bli mulig for far/medforelder å få tilskudd til samtidig permisjon.
  • Øke tilskuddstak og satser for avløsning ved feire og fritid med 6 prosent.
  • Landbruksvikar:
   • Tilskuddet per årsverk økes med 20.000 kroner, fra 305.000 kroner til 325.000 kroner.
   • Én million kroner til å dekke kostnader ved avløsning i akutte krisesituasjoner.

Spesifikke produksjoner

Melk – dette krever vi:

 • Økt melkepris på 44 øre per liter – dette gjelder både ku- og geitemelk.
 • Nytt grunntilskudd innføres på 34 øre per liter melk fra 1. juli i år.
 • Målprissystemet på melk byttes ut med volummodell
 • Økte tilskudd for små- og mellomstore bruk.
 • Økte beitetilskudd

Korn – dette krever vi:

 • Målpris på mathvete økes med 20 øre, og 10 øre på fôrkorn.
 • Nye arealtilskudd på 100 kroner for hvete og på 200 kroner for protein- og belgvekster
 • Vi øker tilskuddet til drenering med 100 millioner kroner, til 168 millioner kroner.
 • Økt satsing på utvikling av sorter som er mer tilpasset norske forhold.

Ammeku og storfe – dette krever vi:

 • Økte beitetilskudd
 • Økninger i alle tilskudd
 • Kvalitetsklasser O og O+ slås sammen, sats 8,20 kroner per kilo.

Sau  - dette krever vi:

 • Økte beitetilskudd
 • Grunntilskudd for sau, lam og geitekjøtt, sats 2 kroner per kilo.
 • Økte husdyrtilskudd
 • Tilskudd til lammeslakt øker med 15 kroner
 • Organisert beitebruk økes med 9 millioner kroner

Frukt, bær, grønnsaker og poteter – dette krever vi:

 • Økte midler til opplysningskontoret for frukt og grønt
 • Pristilskudd for industripotet på 25 øre
 • Målpris for frukt, bær og grønnsaker økes med 6,5 prosent.
 • Målpris på matpotet økes med 40 øre
 • Generelle økninger i arealtilskudd
 • Økt bevilgning til fellesanlegg for fruktlager, 4 millioner kroner.