Tiltaksplan for å styrka org.arbeidet

  • Tips en venn om denne siden

Utval for å styrka / auka aktiviteten i lokallaga i Rogaland vart sett ned av styret i Rogaland Bondelag den 27. august i sak 50/2008 Arbeidsplan for Rogaland Bondelag 2008/2009. Arbeidsgruppa var med følgjande medlemmar:

Følgjande mandat vart gitt:
Styret ser aktiviteten i lokallaga som svært viktig og sette ut frå det ned eit utval som har fått i oppgåve å vurdera kva som kan gjerast for å hjelpa lokallaga med å styrka / auka aktiviteten og betra deltakelsen under arrangement lokallaga har. Innstillinga bør føreliggja innan utgangen av året.
I etterkant er arbeidsgruppa bedne om å vurdera honorarsatsar til tillitsvalde i lokallaga, og innspel på bruken av aktive lokallagsmidlar.


Les planen her 

Våre samarbeidspartnere