Med på møtet som vert gjennomført på Teams vert også fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag Konrad Kongshaug, Rune Hedegart frå Kystskogbruket og tilsett i Norges Bondelag Merete Støfring.

Møtet er eit oppfølgingsmøte i høve møtet som vart gjennomført vinteren 2022.  - Det er ikkje til å legge skjul på at vi i dette møte mellom anna vil fremje eit ynskje om å kunne halde fram med fri avskyting av hjortekalv også i 2023 og 2024 held Agjeld fram.  Dette tiltaket åleine løyser ikkje alle utfordringar, men det er eit supplement og vil ha ein lokal verknad i området der tiltaket verkeleg vert brukt. 

- Vi registrerer at Landbruks- og Matdepartementet har fått eit ekstra fokus på korleis beiteskadar innan jordbruket og skogbruket kan bli redusert, mellom anna står det følgjande i oppdragsbrevet frå Landbruks- og Matdepartementet til Miljødirektoratet denne vinteren:

Forvaltning av hjort

Departementet viser til oversendt rapport av 22. desember 2022 med anbefalte tiltak og virkemidler for at utfordringene med tette hjortebestander kan håndteres bedre enn i dag. Miljødirektoratet anbefaler å vurdere nærmere noen mindre justeringer i blant annet hjorteviltforskriften §§ 7 og 18 og i viltforskriften § 3-5, samt enkelte andre tiltak som kan bidra til økt uttak. Departementet støtter at Miljødirektoratet hører på de foreslåtte forskriftsendringer og eventuelt fastsetter nye regler med virkning for jaktsesongen i 2023. Miljødirektoratet bes utarbeide et notat om hvordan hensynene til næringsdrivende i landbruket med stort skadeomfang kan ivaretas bedre i hjorteviltforvaltningen.

Her finn du heile brevet

No er det viktig at den omorganiseringa som er varsla frå politisk nivå med flytting av arbeidsoppgåver knytt til jaktbart vilt frå Miljødirektoratet til Landbruksdirektoratet ikkje skapar eit vakuum og ein stillstand i den jobben ein er starta på, avsluttar Agjeld som ser fram til eit konstruktivt møte med Departementet og direktoratet.