I ein del tilfelle finst et ikkje alternativ.  Andre gonger kan løysinga verte god ved å bygge nytt utanom tunet på areal som ikkje er dyrka. Den siste tida har det i ulike artiklar vorte sett fokus på at landbruket sjølv gjennom sin bygging av nye bygningar, vegar og infrastruktur byggjer ned mykje matjord.

- Det kan vi ikkje halde fram med sa Osmundsen.  Vi må verte flinkare til å leite etter alternative måtar å utvikle garden og gardsbruekt på som ikkje tek den beste matjorda. 

Styremedlem i Vestland Bondelag; Gjertrud Svartveit Osmundsen

Landbruket vert utfordra på eigen nedbygging av matjord

Utgangspunktet for at tema kring landbruket si eiga nedbygging av matjord kom opp på landbrukskonferansen i Førde er mellom anna denne rapporten som SSB publiserte i 2019. 

Tala i denne rapporten og andre liknande undersøkingar kjem fram til høge tal som er vorte ein vekkar for oss i landbruket.  Vi må også verte betre på å bygge mindre på matjord der det er mogleg å unngå dette. 

Artikkel frå møte mellom Landbruks- og Matministeren og faglaga på dette tema i august 2022