Hordaland Landbruksselskap:
Ideell stifting med føremål om å forvalte dei fonda selskapet har til rådvelde i tråd med gjevarane sitt ønskje og til det beste for jordbruket i Hordaland.

Fonda som ligg under Landbruksselskapet er:

  • BU-fondet: skal gå til å ta vare på og arbeidde opp den gamle norske sauerasen
  • To fjørfefond som skal nyttast til å fremje fjørfeavlen. Herunder Anton Mindes Legat og Hordalands fjørfeavlsfond.
  • Fabrikkeigar Anton Mindes Legat til fremme av fremragende gardsdrift og nydyrking skal nyttast til framifrå drive gardsbruk, her under kanalisering og opparbeiding av kulturbeite.
  • Fondet til beite- og planteutvalet skal nyttast til plantedyrking, utprøving av ulike sortar og dyrkingsmetodar, gjødselforsøk, beiteforsøk, fôrkonservering.
  • Hordaland Landbruksselskap sitt privatfond skal nyttast meir fritt som i vid meining kan fremja landbruket og herunder tiltak for å gjera landbruksnæringa meir kjent i samfunnet.

Søknadar om tilskot må sendast til styret innan 15. november 2020. Søknadane kan sendast
til fmhokdb@fylkesmannen.no eller til Stiftinga Hordaland Landbruksselskap, Postboks
7315, 5020 Bergen.

Spørsmål kan rettast til Kari Elsa des Bouvrie, tlf. 55 57 20 22 eller fmhokdb@fylkesmannen.no