Seminaret tek i år for seg utfordrande tema i tida som; konsekvensen av fiskeoppdrett, vasskvalitet og vassøkologi som grunnlag for levekåra til villfisk i vassdrag og sjø.

Vi oppfordrar til deltaking og viser til vedlagt seminarprogram med påmeldingskjema.