Tapstala i 2021 syner at det ikkje finst anna løysing enn å redusere bestanden i dette området!    Reportasjen i Sogn Avis 22. november synleggjer tydeleg kva konsekvensane vert når tal jerv i Norge og i Innlandet ligg skyhøgt over måltalet.  Lidingane for dyra og dei psykiske påkjenningane for beitebrukarane er uhaldbare ! 


Vi oppmodar Miljødirektoratet om straks å auke tal oppdrag til SNO samt utvide område for felling av jerv til også å gjelde områda i Indre Sogn.    Dei førebelse tala i søknadene om erstatning grunna tap til jerv syner at tapa i Indre Sogn er rekordhøge i 2021. Vi snakkar om fleire hundre lam og sau som er tekne av jerv sist beitesommar i BEITEPRIORITERT område.  Det er ein uhaldbar situasjon!  Særleg for beitebrukarane i Luster kommune.   Det siste året er det dokumentert 33 kadaver i Rovbase i Region 1 med årsak «sau skadet av jerv».  Når det dokumenterte tapet er så høgt, veit vi at det reelle tapet dessverre er skyhøgt, slik erstatningssøknadene vitnar om.  I 2020 var talet dokumenterte 9.  Det går raskt i feil retning. Viss det ikkje skjer eit betydeleg uttak av jerv i desse fjellområde før beitesesongen 2022 vil det bli ein varsla katastrofe. 


DNA prøver som syner mange yngre tisper i området er dokumentasjon på dette.   Det finst berre ei løysing.  Bestanden av jerv må reduserast kraftig i heile Breheimen og Luster skal vi unngå nye blodbad i fjellheimen i indre Sogn sommaren 2022, avsluttar ei svært tydeleg Agjeld i lesarinnlegget.

Det er ingen veg utanom - tal jerv i Breheimen og Vestland må reduserast kraftig før komande beitesesong