Landbruks- og Matdepartementet har sendt sak som vedkjem «Endring i konservesordningen for bær til bearbeiding» på høyring med svært kort svarfrist.   Grøntutvalet for Vestlandet med medlemer frå Møre og Romsdal og Vestland stiller seg undrande til om det er gjort grundige nok utgreiingar av konsekvensane av stadig høgare tollfrie kvotar.   Høyringsfristen er i tillegg svært kort.     

Utvalet peikar på setning på side 3 i høyringsbrevet der det står følgjande: ………… Det ble samtidig understreket at dette ville kreve grundige utredninger, og dersom det skulle bli aktuelt å endre innretningen av ordningen ville dette kreve en ny offentlig høring for å sikre at alle berørte parter kan ivareta sine interesser.

Grøntutvalet for Vestlandet har sendt sitt høyringssvar til Norges Bondelag, som er høyringspart, og difor sender innspel til Landbruks- og Matdepartementet.

Her kan du lese heile høyringssvaret som Grøntutvalet for Vestlandet har sendt til Norges Bondelag