Kulturlandskap under produksjon i BergenEr det hipp som happ for landbruket og forbrukerne hvem som styrer landet?
Sofavelgeren vil nok svare ja, slik sofavelgerne gjør til de fleste politiske spørsmål. Her tar sofavelgeren feil.

Landbruk og matproduksjon er faktisk det området der de politiske forskjellene kommer klarest til uttrykk, og hvor konsekvensene av hvilken regjering som styrer er størst. De politiske forskjellene danner grunnlag for gode debatter, men dette er også skremmende med tanke på at mat er det mest grunnleggende basisbehovet vi har. Oppslutning om norsk matproduksjon burde derfor være en selvfølge blant alle politikere. Landbruket er ensbetydende med vårt
kulturlandskap, og hvem som styrer er avgjørende for hvordan landet vil se ut i framtida.

Stortingsvalget den 9. september blir derfor et særdeles viktig verdivalg. Det matvalget 2013 handler om er: Skal matproduksjonen økes på norske ressurser – eller skal vi importere flere råvarer og innsatsfaktorer?

IllustrasjonsfotoSkal forbrukerne kunne velge norske matvarer som er beskyttet av et effektivt tollvern – eller skal de norske produktene utkonkurreres av importvarer fra industrilandbruk i lavkostnadsland? Skal det være et landbruk over hele landet, eller bare i de meste fruktbare jordbruksområdene på Jæren, i Trøndelag og på flatbygdene på Østlandet?

Skal husdyra kunne utnytte beiteressurene – eller skal det legges til rette for økt import av fôrvarer?
Skal det være inntektsgrunnlag for både små og større bruk, slik vi har i vårt distrikt- eller skal vi gjennomføre en sterk strukturrasjonalisering der kun et fåtall store gårdsbruk kan finne et levebrød? Skal bøndene sikres stabile priser gjennom markedsordningene – eller skal de gjøres til leilendinger og produsere på kontrakt for matvarekjedene?

De politiske skillene mellom partiene går faktisk langs disse skillelinjene. Verdiholdningene først i setningene over kjennetegnes av de rød-grønne partiene og KrF, mens holdningene i siste del av setningene er verdier Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet står for. Høstens Stortingsvalg avgjør hvordan vi skal sikre frokosten til en økt befolkning. I årets Statsbudsjett økte de rødgrønne bevilgningene til jordbruket, med støtte fra KrF. I Høyres alternative statsbudsjett kuttes budsjettstøtten til landbruket med 1,5 mrd kroner,  mens FrP kutter med hele 5,5 mrd kroner.

Hvilke verdier som skal prege de neste åra, er det DU med din stemmerett som avgjør. Hva du stemmer vil selvsagt få konsekvenser for bøndene, men vel så mye for deg som forbruker, turist, bosatt i Nordhordland eller sysselsatt innen næringsmiddelindustri, turistnæring eller annen næringsvirksomhet med kundegrunnlag i landbruket. Dette er ikke hipp som happ.Bruk stemmeretten din og godt valg!

Frøydis Haugen

Leder i Hordaland Bondelag