Gjennom det tidligere FKT-prosjektet har det vorte utarbeidd ein rettleiar til hjelp i arbeidet med å søke erstatning ved tap av husdyr til rovdyr.

Rettleiaren gjev mellom anna utfyllande informasjon om vilkåra for å få erstatning, aktuell rettspraksis på området, og tips til korleis erstatningssøknaden kan bli best mogleg.  Rettleiaren gjev også råd til ei eventuell klage på eit erstatningsvedtak.  Det er eit håp at denne rettleiaren skal vere ei praktisk hjelp til dei som har tap av husdyrr til rovdyr, og at den vil medverke til å søknadsprosessen litt enklare.  

 

Fristen for å søke om erstatning er 1. november. 

Det er viktig at alle som meinber å ha tapt husdyr til rovdyr søker om erstatning.  Dette er avgjerande for at den nasjonale beitestaistikken vert mest mogleg rette og fordi det vil kunne medverke til at også andre beitebrukarar i området for tilkjent sin rettmessige erstatning. 

Her finn du kunnskap om ordninga.  Det vert opna for å kunne søkje frå 10. oktober.