Alle føretak som kan søke produksjonstilskot i jordbruket, som har landbruksproduksjon i Vestland og som oppfyller vilkåra som vert stilte i dei ulike tilskotsordningane, kan søke innan 15. oktober.

Søknadane blir handsama av kommunen, og Fylkesmannen er klageinstans. Tilskotet vert utbetalt frå Landbruksdirektoratet til søkarane 12. mars 2021.

For nærare informasjon og søknadsskjema (elektronisk/papir), sjå temasida for RMP i Vestland.