Det vert lyst ut midlar til korte kompetansehevande kurs innan tradisjonelt landbruk og bygdenæringar. Søknader må innehalde målgruppe, mål om tal kursdeltakarar, kursplan og finansieringsmåte. Der det er naturleg bør fleire tilbydarar samarbeida om søknaden.

Søknad skal sendast Sogn og Fjordane fylkeskommune, opplæringsavdelinga v/ rådgjevar Knut Grinde.

Fristen er måndag 22. april.

Prioriteringar i tildelingsprosessen:

  • generelle rekrutteringstiltak i landbruket
  • produksjonskurs innan grovfôr, frukt/bær og skogbruk vil også ha høg prioritet
  • bygdenæringstiltak, for å henta inntening frå næringar utanom jord- og skogbruk
  • det skal takast omsyn til kvinner si deltaking i dei ulike tiltaka

Ved spørsmål angåande utlysinga og søknad, ta kontakt med rådgjevar Knut Grinde, opplæringsavdelinga,e-post: knut.grinde@sfj.no eller telefon: 57 65 62 17.

Midlane til prosjektretta tiltak vil bli lyste ut seinare, med søknadsfrist 15. september.