Med utgangspunkt i vassdirektivet er det nyleg halde møte i vassområda i fylket, for å presentere status så langt for risikoområde for vannureining. Merete Farstad, ansvarleg for arbedet med vassdirektivet i fylkeskommunen leia møta, der det i tillegg var innleiing frå fylksmannen, Statens vegvesen og kraftselskap.

Så langt er det i vårt fylke registrert vasskvalitet og gjennomført tiltaksplanlegging i prøvekommuna Stryn. Det er også no teke vassprøver i heile fylket, for å avdekke risikomområde for ureinig av vassforekomstar i innlandsvassdrag, fjord- og fjordbasseng og grunnvatn. I hovudsak er tilstanden tilfredstiilande i vårt fylke, med god gjennomstrøyming av vatn og god resepient i vassdraga. Men ein del fjordområde er registrert som risikoområde, der dette som hovudregel har årsak i utslepp frå alt. kommunale kloakkanlegg, oppdrettesanlegg, indutriområde og skipsverft. Surheitsgraden i vassdraga er også registrert og har si eiga utfordring.

Risiko for ureinande utslepp frå landbruket er knytt til ein del innlandsvassdrag, der dette kan ha årsak i ulike faktorar som avrenning av næringssalt og humus frå jordbruksareal, spreidd kloakkutslepp frå hushaldet og driftsbygning, punktutslepp frå gjødsellager og pressaftlager. Når det gjeld luftureiing er også landbruksnæringa med som risikoureinar gjennom gassutslepp frå husdyr og naturgjødsel.

Det er laga kart for å beskrive risikoområda for vassureininga, der raud farge har størt risiko, gult er i faresonen og grønt er friskmelding. Ein kan få informasjon om vasstilstanden i fylket på: www.vann-nett.no

Nå risikoområda/ureiningskjeldene etter kvart skal dokumenterast nærmare, er det viktig at landbruksnæringa sjølv er aktiv inn mot kommune og vassområde for å ivareta eigne interesser og seinare kunne samarbeide om eventuelle forbetringstiltak.