Kva tiltak kan ein setje i verk for å vere mest mogleg budd til beitesesongen?  Kva tiltak kan ein setje i verk for å ha oversikt og redusere faren for tap til rovvilt?   Vi håpar mange finn vegen til Dale Vidaregåande skule tysdag den 28. mai klokka 19:00.  Møtet vil gje viktig kunnskap for alle som ferdast i utmark der det dukkar opp rovvilt.. 

 

NB!!   MØTESTART VERT KLOKKA 19:30. 

ALT PROGRAM SKYVD 30 minutt i høve til plan nedanfor.  Elles er det same innleiarane.