Oversikta syner at kjøt frå storfe er den dominerande kjøtproduksjon. Produksjonen av kjøt frå storfe er fallande på grunn av færre mjølkekyr. Produksjon av kjøtt frå svin og sau er om lag like store og er forholdsvis stabil.

Sjå oversikten på Fylkesmannen sine sider: Kjøtproduksjon i Vestland