Reforhandling av mange avtaler gjev dessverre som regel auka importkvotar som resultat.  Kvar for seg kan avtalene verke små, men totalt er importen sterkt aukande.  Det er heilt klart at dette påverkar våre moglegheiter til å auke verdiskapinga i norsk landbruk på ein dramatisk måte, held Gjengedal fram.   Det påverkar også vår sjølvforsyninggrad.  - Vi er etterkvart vorte eit svært sårbart land med ein altfor låg sjølvforsyningsgrad på mat.  Dei internasjonale avtalene er ei stor årsak til dette.   Landbruket er dessverre vorte ein salderingspost, for å kunne opne grenser for norsk eksport i andre sektorar.  

Tabellen nedanfor syner den formidable auken i import av landbruksvarer sidan 2000.  Samstundes ser vi at eksporten er låg.

 

 

 

 

Klem frå møteleiar Renate Rendedal med takk for eit godt innlegg.