I ein situasjon der alle møte må føregå digitalt og det er mange saker på agendaen er det betre med fleire korte møte enn med svært lange møte.   - Det er rett og slett krevjande å sitje med headset og halde fokus i timesvis.  Dette vil eg tru gjelde både møtedeltakarar og for meg som møteleiar, seier Felde.

Sidan nyttår har det vore gjennomført fleire møte med politikarar på aktuelle tema som Brexit, investeringsverkemidlar og daglegvaremeldinga.  Etterkvart vil det også vere trong for mange dialogmøte med politikarar på tema klima.  Utvikling av landbruket i ei retning med mindre klimaavtrykk vil verte ei viktig oppgåve framover.  - Eg forventar at tema med tilknyting til klima og landbrukspolitiske verkemiddel retta i den lei vil verte viktige saker å drøfte for fylkesstyret både i 2021 og i mange år framover.  I styremøtet onsdag kveld var sjølvsagt klimameldinga som regjeringa la fram sist fredag tema.  Det vil også verte tema i regionmøta med fylkeslaga som fylkesstyret la ein plan for i styremøtet.

Komande måndag skal styret ha nytt møte då står både kommunikasjonsstrategi og beredsskapsplan på sakskartet.   Viktig dokument å få på plass som grunnlag for styret sitt arbeid, avsluttar Felde

Litt annleis styrebilete i desse digitale tider Bakerst f.v. Lars Bø som deltok via telefon, Anders Felde, Siv Helle Prestegard og Olav Myhr. 3. rekke f.v.:  Marianne Nordhus, Peder Nernæs, Linda Kristin Oppedal. 2. rekke f.v. Kari Sigrun Lysne, Geir Totland (adm.), Ole Bjarne Hovland og Merete Støfring (adm) Første rekke f.v. Lars Peter Taule (adm), Knut Byrkjenes Hauso og Gry Ingvild Agjeld