- Vi registerer at gaupe kan gjere skade i småfehaldet i delar av fylket.  Det er difor viktig å halde tal guper under oppsyn og skyte gaupe i dei høve der det er mogleg, seier fylkesleiar Per Hilleren.  Det er særleg i Indre Sogn at ein merkar press frå gauper som vandrar inn frå aust.

Bruk av bås til fangst av gaupe krev særskild løyve frå Fylkesmannen.  Felling eller forsøk på felling av gaupe skal straks meldast til Fylkesmannen, tlf. 57643000 / 48143095 og felte dyr skal straks framsynast for Statens Naturoppsyn, tlf. 48094364.