I jordbruksforhandlingane 2022 vart det vedteke at det skal oppnemnast ei partssamansett arbeidsgrtuppe som skal gå gjennom kvoteordninga for mjølk.    Oppdraget til den partssamansette gruppa har denne ordlyden:

«Partene er enige om at det skal nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal gjennomgå kvoteordningen for melk. Formålet med kvoteordningen for melk er å tilpasse melkeproduksjonen til avsetningsmulig-hetene i markedet innenfor de målsetninger Stortinget har fastsatt, herunder distriktsprofil og variert bruksstruktur. Det er ingen krav til hvordan foretak som disponerer flere kvoter skal organisere seg. Andelen kvote som er bortdisponert har vært om lag konstant siden 2012. Arbeidsgruppen skal:

 • Kartlegge følgende:
  • Utviklingen i produksjon på flere kvoter.
  • Ulike måter å organisere produksjon på flere kvoter (disponering) innenfor dagens kvoteregelverk.
 • Beskrive og vurdere følgende:
  • Tiltak som kan bidra til å redusere pris-nivået på kvoter.
  • Tiltak som kan øke andelen eide kvoter.
  • Redusert kvotetak.
 • Vudere konsekvenser for den aktive melkeprodusenten av ulike tiltak.
 • Vurdere samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike tiltak.
 • Vurdere forvaltningsmessige og rettslige konsekvenser av ulike tiltak.

Arbeidsgruppen skal bestå av medlemmer fra partene og andre relevante aktører, og ledes av Landbruks- og matdepartementet. Landbruksdirektoratet er sekretariat. Arbeidsgruppen kan hente inn kompetanse fra andre relevante aktører/personer ved behov.»

Styremedlem John-Erik Skjellnes Johansen representerer Norges Bondelag i den partssamansette gruppa med styremedlem Arthur Salte som vara.   Den partssamansette arbeidsgruppe skal vere i mål med sitt arbeid i god tid før jordbruksforhandlingane i 2023.

I den intern referansegruppa, som styret i Norges Bondelag har oppnemnt, sit Skjellnes Johansen, Salte, Felde og fylkesleiar i innlandet Elisabeth Gjems og fylkesleiar i Møre og Romsdal Konrad Kongshaug.