Dette vedkjem beitenæringa i Vestfold og Telemark, Vestland og Viken som er omfatta av forskrifta for å avgrense spreiing av Chronic Wasting Disease (CWD) hos hjortedyr.  Beitebrukarar kan søkje om tilskot for å dekke dei ekstraordinære kostnadene

Her finn du brev med utfyllande informasjon

Her finn du samla regelverk knytt til handtering av CWD i Norge

Søknadsfristen er 14. oktober og beitebrukarane må søkje via Altinn