Prosjektet går ut på å leige ut ei drektig purke til fattige kvinner. Når grisungane er avvende, leverer kvinnene tilbake purka, medan dei får grisungane. På den måten kan dei byggje opp drifta og skaffe seg ei inntekt derifrå. - Eit flott døme på at engasjement for lokalt landbruk er vegen å gå, kommenterer Frøydis Haugen i Austrheim/Lindås Bondelag.

Bondevenn Jenfrid Stellberg, dagleg leiar av hotel Lune Huler, engasjerer seg for fattige kvinner i Afrika.