Dei 6 Stortingsrepresentantane fekk eit kjenslelada møte med nestleiaren i fylkesbondelaget.  Hovland har sjølv opplevd jerven sine herjingar fleire gonger i sitt beiteområde i Årdal i Sogn.  Difor har han eit sterkt engasjement for saka.  Difor er han så eitrande sint på dei endringane som regjeringa har sendt ut på høyring når det gjeld rovviltpolitikken.  

Hovland var svært personleg i møte med dei 6 Stortingsrepresentantane. Han starta med å fortelje si eiga historie:

  - Mi søster var gjetar i vårt beiteområde i 1999 då ho fann eit dødt lam.  Ho fekk beskjed av SNO å skjere hovudet av lammet å ta det med heim til sjekk.  Noko ho likte dårleg.   Det var de første dokumenterte tatt av rovdyr hjå oss de skulle bli fleire.  - I 2004 fekk me soneinndeling.   Våre fjell skulle ikkje ha yngling.  Tapstala og rovdyrangrep i Indre Sogn har likevel skjedd nesten årleg.  Særleg etter at Oppland flytta sonegrensa frå Ottadalsvassdraget opp til fylkesgrensa på Sognefjellet har mykje jerv gjort livet i fjellet vanskeleg for bonden og dyra.   Nokon sesonga har vore blytunge,  verst 2014 med mange skadde lam.  Avliving av dyr .   - Ein tydeleg rørt Hovland kunne fortelje at han kjende seg knust.  63 lam vart vekke mot eit tap på berre 3-6 lam i eit år utan rovviltskade.                  

Det var i fjøsen til Kristen Mardal på Sandane at Stortingsrepresentantane frå Høgre Torill Eidsheim, Ingunn Foss,  Lene- Westgaard Halle, Bente Stein Mathisen og Frida Melvær fekk høyre nestleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Ole Bjarne Hovland si dønn ærlege historie.

Hovland held fram sitt ærlege vis.  Ikkje noko vart lagt i mellom   - Utan ein oppstramming av  forvaltninga vil me mista kontrollen i våre svært vanskeleg tilgjengelege områder, held Hovland fram.  Me vil få ein rovviltforvaltning heilt ut av kontroll, er det dette som er målet, spurte han?

Småfebøndene i Vestland vil ikkje ha rovviltpakke.

Regjeringa la i sommar ut forslag til ei rekke endringar i forvaltninga av store rovdyr. For Vestlandsbonden som har dyr i utmarka vert fleire av endringane utfordrande for vidare drift.  I dag er Norge inndelt i 8 rovviltregionar, kvar region har ulike mål om antall rovdyr som kan yngle og ha fast tilhald.  Region 1, som Vestland er ein del av har fram til no hatt mål om 0 ynglingar av rovdyr.  Grunnen til at våre område ikkje har ynglemål er for å opprethalda småfehaldet på gardsbruk med lite dyrka mark, men store utmarksareal i form av frodige fjellbeite.   Lisensjakta som skal regulera rovviltet er nærast umogeleg i vår region, her er tronge dalar og stupbratte fjell, jakt her vinterstid er urråd. 

Eit av regjeringas forslag er å gå frå 8 til 4 eller 5 regionar, der alle regionar får mål om ynglande rovdyr.  For Vestland sin del betyr de at Møre og Romsdal som har ynglemål for jerv og gaupe vert med i vår region 1.   Vestland, går frå å ha beiteprioritet og mål om 0 ynglingar, til å få ein kamp med Møre og Romsdal om kvar ynglingane skal vere.   Kjerna i dette forslaget er at Region Vestlandet: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland får 2 ynglingar av gaupe og 3 ynglingar av jerv som kan flyttast kvar som helst i vår region.   Med dette grepet kan kvar krok av Norge få ynglingar av rovdyr.   Med større rovviltregionar vert de også ferre rovviltnemder og mindre lokal styring på kvar ynglingane skal vere.  Dette må ikkje skje!!! sa ein svært tydeleg Ole Bjarne Hovland.