14.oktober hadde Holmedal og Askvoll Bondelag årsmøte sitt. Leiar Ole Andre Klausen tok i mot ni medlem.

Årsmeldinga og rekneskapen vart godkjent.

I området er det stor byggjeaktivitet der ein fornyar og omstrukturerer. Det har ført til etterspurnad etter tenleg areal.

Vidare blei tema som strukturutvikling, momsgrense og kvoteomsetnad teke opp. Det var også interesse for sprøytekurs, det må ein fornya etter ti år.

Elles var det attval på leiar.