13 medlemmer stilte på årsmøte til Eidsbotn Bondelag. 

Leiar Erling Nesse vart vald til møteleiar og ynskte alle velkomen. Vidare las han opp årsmeldinga. Den viste eit år med  lagsarbeid og aktivitet kring jordbruksforhandlingane. 

Vidare vart rekneskapen lagt fram og godkjent. 

Under møte vart ulike tema teke opp og diskutert, mellom anna momsgrensa og investeringar retta mot mjølkeproduksjon. 

Elles var det val. Erling Nesse tok attval som leiar.