Nyhende frå Vestland Bondelag

Matproduksjon er ein viktig del av beredskapen

- Ein spreidd matproduksjon basert på familiejordbruket, med ein tydleg kanaliseringspolitikk, vil kunne sikre ein høgare norsk matproduksjon, og med det styrke matberedskapen vår sa fylkesleiar Anders Felde då han innleia på seminar i regi av LO og NNN i Hordaland sist veke.

Vellukka dag på Osøyro

Open Gard på Osøyro vart ein stor suksess, sjå bilder frå dagen her.

Utfordra på landbruket si eiga nedbygging av matjord

- Ja, det er litt å møte seg sjølv i døra når nybygg på garden vert bygd på matjord, sa styremedlem i Vestland Bondelag Gjertrud Svartveit Osmundsen då ho innleia på Landbrukskonferansen i Førde sist veke.

Tok opp straumstøtte til produsenteigde pakkeri med Ministeren

- Det hastar med å få på plass ei ordning med straumstøtte for dei produsenteigde pakkeria i grøntsektoren, sa fylkesleiar Anders Felde i møte med Landbruks- og Matminister Sandra Borch denne veka.

Stor suksess for frukt og grønt på Matfestivalen

Vestland Bondelag og Bybonden i Bergen hadde felles stand på Ung Matfest under Bergen Matfestival. Smaksprøver av frukt og grønt gjekk ned på høgkant!

Ekstra utbetaling av produksjonstilskot i 2022

Den ekstra utbetalinga som skal kompensere for ekstra kostnader i 2022 vert utbetalt i to omgongar med første utbetaling i dag 6. september.

Fylkesleiar med i referansegruppe

Anders Felde er oppnemnt av styret i Norges Bondelag til å sitje i ei intern referansegruppe i Norges Bondelag som skal medverke når den partssamansette gruppa som skal gå gjennom kvoteordninga for mjølk tek til på sitt arbeid.

Fylkeskommunen har lagt Temaplan landbruk ut på høyring

Interessert i moglegheitene for å utvikle landbruket i fylket? Då bør du nytte høvet til å lese planen og sende dine innspel, kommentarar og råd om forbetringar. Planne er gjeldande frå 2023-2027 og skal samordne fylkeskommunen sitt arbeid på område landbruk.

Vellukka dag på Eid

26.august hadde 10. klassingane på Eid Ungdomsskule ein kjekk dag saman med Eid Bondelag. På timeplanen sto oppsetting av gjerde, fjøsbesøk,vedakløyving, hesteskokasting, øksekasting og fotballkamp. Sjå glimt frå dagen her.

CWD: Beitebrukarar i Nordfjella og Hardangerviddasona kan søkje om å få dekka ekstrakostnader

- Beitebrukarar som er omfatta av forskrift som skal hindre vidare spreiing av CWD og som har ekstrakostnader knytt til dette kan no søkje om å få dekka dei ekstraordinære kostnadene.

Digital samling for valnemndene i lokallaga

Måndag 12. september og torsdag 15. september vil Nils Magne Gjengedal frå fylkesstyret ha ei innføring i lokalt valnemndsarbeid for lokallaga. Det er lov for alle i styret å delta.

Kari Sigrun held fram i Grøntutvalet i Norges Bondelag

- Eg er klar for å gjere ein god jobb i 2 nye år i Grøntutvalet i Norges Bondelag, seier styremedlem i Vestland Bondelag Kari Sigrun Lysne

Kjekk dag i Norddalsfjorden

Søndag 28.august vart Open Gard arrangert hjå Andre Nordal og Lone. Folk strøymde til, og let veldig vel over arrangementet. Sjå glimt frå dagen her.

Hotellsamling med økonomi- og klimafokus

KlimaVest med samarbeidspartar inviterer til hotellsamling på Scandic Sunnfjord i Førde 23.-24.

God stemning og kjekke aktivitetar

Eid Bondelag arrangerte Open gard i samarbeid med Eventyrstallen på Stårheim søndag 28. august.

Seminar om naturrestaurering i Sunnfjord

12. - 13. september arrangerer Norske Lakseelver seminar om naturrestaurering i Sunnfjord.

Glimt frå Sanden-Søndag

Søndag 21.august deltok Naustdal Bondelag på Sanden-Søndag. Der sto dei på stand, og prata med folk. Sjå bilder frå dagen her.

Overproduksjon av egg kan øydelegge næringa

- VI forventar at regjeringa, saman med faglaga, løyser to hovudutfordringar for eggnæringa i løpet av kort tid gjennom å innføre etableringshinder/etableringsstopp og utvida verktøykassa for marknadsregulering, slik at dagens produksjon blir redusert, skriv fylkesleiarane Anders Felde i Vestland Bondelag og Konrad Kongshaug i Møre og Romsdal Bondelag i eit lesarinnlegg denne veka.

Vellukka dag i Omvikdalen

Laurdag 20.august arrangerte Omvikdalen Bondelag Open Gard hjå Revuro Samdrift DA. Sjå glimt frå arrangementet her.

Forventar at kommunane fylgjer opp

- Eg forventar at alle kommunar som no har fått løyve til kvotefri jakt på hjortekalv, gjer denne jakta tilgjengeleg for alle jaktrettshavarane i kommunen, seier fylkesleiar Anders Felde.

Framskunda start lisensjakta på jerv

- Det er svært gledeleg at starten for lisensjakta på jerv er framskunda frå 10. september til 20. august, seier medlem i fylkesstyret i Vestland Bondelag Gry Ingvild Agjeld

Tilskot ved produksjonssvikt i grovfôravling

Gardsbruk med store avlingstap grunna klima kan søkje om tilskot ved produksjonssvikt. Søknadsfristen er 31. oktober. Les meir på nettsida til Statsforvaltaren.

Økologiske inspirasjonsbønder i Vestland

Landbrukets Økoløft skal inspirere bønder til å produsere økologisk mat og jobbe for at det vert større utval og forbruk av norske økologiske varer i butikkane. I Vestland har vi tre inspirasjonbønder knytt til prosjektet.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Utsett frist for spreiing av husdyrgjødsel til 25. august

Svært mykje regn i sommar gjer at fristen for spreiing av husdyrgjødsel for tilskot gjennom regionalt miljøprogram (RMP) vert utsett til 25. august.

Morellfestival og gardsbesøk i Hardanger

Egil Chr Hoen, første nestleiar i Norges Bondelag, besøkte nyleg Hardanger og Morellfestivalen. Fylkeslaget og lokallaget hadde laga eit tett program med mange gardsbesøk.

Ledig stilling som klimakoordinator i Vestland

Vestland Landbruksselskap søkjer etter klimakoordinator i 80-100 % stilling. Koordinatoren skal leie Klima Vest-prosjektet og får kontorstad hos Vestland Bondelag i Førde eller i Bergen.

Tid for bandtvang

No er det generell bandtvang i landet, held du hunden din i band?

Håpar fleire søker midlar til bygging av lausdriftsfjøs

Lausdriftskravet trer i kraft i 2034, no håpar fylkesleiar Anders Felde fleire søker midlar til bygging av lausdriftsfjøs.

Ferietid ved Bondelagskontoret

I Inneverande veke 27 frå torsdag 7. juli og veke 29 og 30 har alle tilsette sommarferie.  Elles vil det vere tilsette på jobb i sommar.   Om det oppstår noko akutt i desse to vekene kan de kontakte organisasjonssjef Lars Peter Taule på tlf 90858555, eller de kan ringe medlemssenteret 22 05 45 02.

Vellukka kveld i Karnilstunet

Fredag 8.juli arrangerte Gloppen Bondelag medlemsfest i Karnilstunet. Der sto både grillmat, og dans på programmet.

Pant Boksen

- Kast ikkje boksar og søppel i naturen, seier fylkesleiar Anders Felde i Vestland Bondelag

#spisnorsk #norgetrengerbonden

Norges Bondelag oppmodar alle om å dele bilete av norsk mat og det den norske bonden produserer i sommar. Bruk #spisnorsk og #norgetrengerbonden i sosiale media

Løft for grøntnæringa i heile Sogn

- Eg vil på vegne av Vestland Bondelag få ynskje dei 140 eigarane av Sogn Frukt og Grønt til lukke med ei framtidsretta og naudsynt investering i nytt pakkeri på Håbakken i Lærdal, sa Fylkesleiar Anders Felde

Stolpejakt, merking av sti og arrangement i utmark

Vi har fått spørsmål frå medlemer om kva for reglar som gjeld når kommunen eller idrettslag vil setje opp til dømes stolpar for stolpejakt på deira eigedom. Her kan du sjå svar frå juridisk avdeling i Bondelaget.

Erstatningsansvar for skader forårsaka av dyr på beite

Vestland Bondelag har fått spørsmål frå medlemer om kva for reglar som gjeld dersom dyr på beite forårsaker skade. Juridisk avdeling i Bondelaget har sendt oss eit svar du kan lese her.

Helsar tidlegare oppstart av lisensjakta velkomen

- Det er positivt at departementet "snur alle steinar" for å utvide verktykassa som kan gjere lisensjakta på jerv meir effektiv, seier styremedlem Gry Ingvild Agjeld.

Smartbjølla konkurs

Mange beitebrukarar er urolege for beitesesongen grunna melding sist veke om at Smartbjølla er konkurs

Mindre klimagassutslepp utan redusert produksjon

Ein ny rapport frå Norsk institutt for bioøkonomi viser at det er mogleg å redusere klimagassutsleppa frå jordbruket i Vestland utan å redusere matproduksjonen.

Bidreg til framtidstru i mjølkeproduksjonen

Fylkestinget i Vestland vedtok i går å løyve 10 millionar kroner til bygging av lausdriftsfjøs.

Ny bonde-samling i Sogndal 18. og 19. november

Set av dagane i kalendaren, no vert det ny samling!

- Gledeleg med fri kalveskyting

Kommunar kan søke Miljødirektoratet om kvotefri avskyting av hjortekalv for jaktåret 2022/2023. No forventar Anders Felde at alle kommunane fylgjer opp, og søker.

Hele tre av syv Embla-vinnere fra Norge

Mandag kveld var det duket for en storslått feiring av det nordiske kjøkken, under utdelingen av matprisen Embla. Geitmyra Credo, Kvitnes Gård og Undredal Stølsysteri gikk helt til topps.

Ryddeaksjon og jonsokbål

Fjaler og Hyllestad Bondelag har hatt ryddeakson saman med Øen Grendalag på Sørbøvågen.

Distrikta må få sin del av den veksande marknaden

- Det er ikkje utan verdi kvar veksten i grøntproduksjonen kjem sa Kari Sigrun Lysne til årsmøtet i Norges Bondelag

Grunnmuren må vere på plass

- Skal eg og alle dei andre som no vurderer kva dei skal bruke liva sine på velge jord, fjøs og matproduksjon er vi heilt avhengig av at den lova økonomiske jamstillinga faktisk vert gjennomført, sa utsending PederNernæs i sitt innlegg til årsmøtet i Norges Bondelag

Me har ingen fleire mjølkeprodusentar å mista

- Me treng kvar ein mjølkeprodusent for både for produksjonene, fagmiljøa, beredskap og verdiskapinga i samfunnet, sa styremedlem i Vestland Bondelag, Kjersti Hjelmeland i sitt innlegg til årsmøtet i Norges Bondelag

- Første steg for auka sjølvforsyning

Regjeringspartia og SV er samde om revidert nasjonalbudsjett. Der kjem det fram at dei skal vurdere overgang frå kronetoll til prosenttoll for ei rekke jordbruksvarer.

- Alle mennesker er like mykje verdt uansett legning, og alle mennesker har lik verdi

Det sa fylkesleiar Anders Felde etter Vestland Bondelag deltok i Pride-paraden i Førde laurdag 11.juni. Sjå glimt frå dagen her.

Ny samarbeidsavtale med Bybonden

Bybonden i Bergen, Ida Kleppe, vert bonde på eigen gard og vi får ein ny Bybonde etter sommaren. Samstundes går prosjektet over i fast engasjement.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere