Nyhende frå Vestland Bondelag

Landbruksministeren på tur til Voss

I går var Landbruks og matminister Sylvi Listhaug på Hordalandsbesøk. Etter å ha opna Innspillskonferansen i Bergen, reiste ho vidare til Granvin og Voss.

Mat på bordet, dyr på jordet

Hordaland KrF sitt fylkesårsmøte vedtok denne helga resolusjonen «Mat på bordet, dyr på jordet».

Ønskjer dialog med lokale politikarar

I Kvinnheringen kan vi lese at bøndene i kommunen ønskjer tettare dialog med lokalpolitikarane.

Bondelagsfolk med kritiske spørsmål

Kvinnheringen skriv om årsmøtet i Kvinnherad Bonde- og Småbrukarlag, der Elisabeth Eide Tharaldsen (FrP) vart bombadert med spørsmål frå tillitsvalde i bondelaget.

Aktive lokallag: Sosialt og fagleg på Bondekafé

Bondepub eller Bondekafé er eit populært arrangement i lokallaga. Førre veke samla Vossestrand Bondelag og Egdetveit Bygdekvinnelag bygdefolket til kafé med quiz og sosialt samvær.

Kom med innspel til høyringa om ny jordbruksavtale

Vil oppfordre lokale bondelag, medlemmer i bondelaget og andre med basis i landbruksnæringa å kome med innspel til Sogn og Fjordane Bondelag sitt arbeid med å forme høyringsuttale framfor jordbrukstingingane 2014/15

Førebuing til jordbruksforhandlingane

I desse dagar har mange lokallaga studieringar der dei samlar seg om viktige punkt til jordbruksforhandlingane. I fjor medverka 27 lokallag til Hordaland Bondelag si uttale. Frist for innsending er 15.2.

Krav om tvungen grunneigarorganisering i lakseførande vassdrag

På nyleg avhelde fiskeseminar i Førde, hadde Ingar Aasestad frå Norske Lakeseelver innleiing der han stadfesta at frå 2015 er det krav om tvungen grunneigarorganisering for dei med fiskerett i lakseførande vassdrag.

Satsar på garden som ressurs

Kjersti Toppe frå Senterpartiet besøkte Inn på Tunet-bonde Solveig Lilletvedt for å sjå kva ho som stortingspolitikar kan bidra med på feltet Inn på Tunet og psykisk helse.

Ingen nye signal frå Ministeren

- Det var ikkje uventa at Landbruks- og Matminister Sylvi Listhaug hadde lite konkret å kome med på sitt besøk i fylket tysdag, seier fylkesleiar i Bondelaget Per Hilleren

Bønder er viktige for den lokale beredskapen

- Det er godt å sjå at bønder stiller opp og er ein viktig del av beredskapen kring i bygdene våre, seier fylkesleiar Per Hilleren. Sist vart dette synleggjort gjennom innsatsen som fleire bønder i Lærdal gjorde i samband med den tragiske brannen som råka bygda sist helg.

Nei til oppheving av priskontroll ved omsetjing av konsesjonspliktig landbrukseigedom

Styret i Sogn og Fjordane Bondelag har handsama høyringssak om avvikling av priskontroll for omsetjing av konsesjonspliktig landbrukseigedom. Styreleiar Per Hilleren seier at styret var samstemt om at ein må behalde prisreguleringa som eit kommunalpolitisk og landbruksfagleg kriterium i konsesjonslova.

Regionmøte på Voss

I Rongastovo på Bordalen, Voss, vart det eit spesielt regionmøte med hytteidyll for dei som tok turen opp på fredag.

Landbruket ER ei viktig næring

- Bondelaget er sjølvsagt villige til å sjå på andre løysingar, men endringane må ha rot i verkelegheita, skriv lokallagsleiar Lars Inge Vik i Os og Fusaposten.

Tilbod om deltaking på fiskeseminar

Det årlege fagseminaret på utmarkssektoren vert i år skipa til 24-25 januar i Førde, på tema fisk, der naturforvaltninga hos fylkesmannen og fylkeskommunen, NJFF, bondelaget og skogeigarlaget er arrangør.

Inviterer til regionmøte

- Denne våren vert av dei mest spanande og krevande landbrukspolitisk på lenge, seier fylkesleiar Per Hilleren. Saman med resten av fylkesstyret ser han fram til å møte styra i lokallaga i regionmøta denne månaden.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere