Nyhende frå Vestland Bondelag

Bøndene tar over byen

Rapparane Skarre R og KløverKnekt frå Nordhordland har laga musikkvideo til hiten "BondeGangster". -Låta handlar om å vera rap-artist frå Nordhordland, og konseptet er at bøndene tar over byen, seier dei.

Etterlyser meir pengar til distrikt og investering

- Etter å ha studert Staten sitt tilbod må eg seie meg skuffa over Staten sitt fokus på distrikt, investering og rekruttering i årets tilbod, seier Per Hilleren. Her må det kome betringar.

Medan det enno er tid

Me veit at det brenn eit blått lys for gardsdrift i mange bygder, skriv Reidar Konglevoll i Bergens Tidende. Reidar er sauebonde og leiar i Alversund og Seim Bondelag.

Bondevenner på Voss

Bondelaga på Voss nytta eit møte om mjølkeproduksjon til å kåre sine Bondevenner.

Kan ikkje forstå at konklusjonen står i stil med føresetnadene

Høgre sitt NILF-notat syner til at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper vil auke med 85.000 kr pr årsverk i løpet av dei neste 12 åra. - Det undrar meg at trass i dette klarar modellen å få det til at matproduksjonen vil auke med 11 prosent, seier fylkesleiar Per Hilleren

Bondevenn med gode "kontaktar"

Strandebarm -Tørvikbygd Bondelag har heidra fleire gode Bondevenner, som vart omtalt i ein tidlegare sak. Sist, men ikkje minst, kjem Bondevenn og sokneprest Vegar Emil Hansen.

Nøkternt krav med naudsynt investeringpakke

- Kravet som vart lagt fram i dag er svært eit nøkternt krav som ikkje er større enn det bør vere, men som saman med kravet om ein investeringspakke utanom ramma synleggjer kor viktig det er å løfte inntektene i næringa skal matproduksjonen kunne styrkast, seier fylkesleiar Per Hilleren.

Nye Bondevenner er kåra

Neste lokallag ut er Strandebarm-Tørvikbygd Bondelag. Dei heidra sine Bondevenner med t-skjorte, diplom og ros for god innsats.

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Bondefest med heider til god hjelpar

- Landbruket har mange flinke rådgjevarar. Men så er det slik at nokon er flinkare enn dei andre flinke, og nokon er endå betre utrusta til å løysa utfordringar enn andre. Arne Skeie er ein av desse, sa leiar i Vik Bondelag Erik Lidal i sin takk til mangeåring landbrukssjef i Vik kommune.

Mange Bondevenner i Fusa

Matproduksjon angår alle, og landbruket har heldigvis mange vener. Bondelag over heile landet heidrar støttespelarane sine ved å kåre dei til Bondevenn. Fusa kommune har eit godt utval av Bondevenner, og her kan du sjå nokre av dei.

Er det liv i regulerte vassdrag?

Vassområde Nordfjord inviterer til ope møte om miljøpåverknad frå vassdragsreguleringar i Bremanger kommune.

Fitjar Bondelag utnemner ni Bondevenner

Fitjar kommune har også mange Bondevenner, og onsdag vart ni av dei heidra med diplom og T-skjorte. Leiar i Fitjar Bondelag, Reidar Kloster, sto for utdeliga på Fitjar vidaregåande skule.

Gode bondevenner i Sveio

-Bondelaget i Sveio er på sjarmoffensiven, skriv Vestavind i ein artikkel i dag. Sveio Bondelag utnemnde ni Bondevenner førre veke, og den lokale pressa dekka utdelinga.

Trengst budsjettmidlar for å kompensere manglande prisutvikling

Nye tal frå budsjettnemnda for jordbruket syner at dei fleste produksjonane i fylket kan forvente ein inntektsnedgang frå 2012 til 2013 med unntak av sauehaldet. Prisane held rett og slett ikkje følgje med kostnadsutviklinga i næringa, seier fylkesleiar Per Hilleren.

Heidra for 13 år med Landbruksspelet!

Granvin skule har alltid sett verdien av å bruke landbruket i undervisingssamanheng. - Ei høgst fortent utmerking til ein steikjande god Bondevenn, seier Inga W. Rørlien i Granvin Bondelag, etter markeringa på skulen. Foto: Avisa Hordaland

Slitarar utropt som "Bondevenner" i Vaksdal

Terje Danielsen Kvamme og Sigmund Simmenes fekk synlege prov på at bønder i kommunen set pris på jobben dei gjer for landbruksnæringa i Vaksdal kommune.

Bondevenner på Bondepub

- Dette var eit passande høve til å setje pris på personar som framsnakkar næringa vår, fortel Kari Heggenes Kvammen i Manger Bondelag, etter bondepuben på Radøy, fredagskvelden.

Amandaprisvinnar er Bondevenn

Øyvind Sandberg, filmregissør og skapar av suksessen Folk ved fjorden, fekk utmerkinga Bondevenn for framifrå og varm formidling av bondekultur og lokal matproduksjon.

Bondevenn som nytt medlem

Bondevenn Jenfrid Stellberg melde seg like godt inn i bondelaget under "vårsleppet" på Lindås senter nyleg. Som engasjert i landbruket i Afrika, driv ho bistandsprosjektet Chime.

Bondevenner på Vårslepp

Bondelaga i Lindås nytta Vårslepp på Lindås senter til å verdsetje personar som på kvar sin måte har vist engasjement og interesse for landbruket i kommunen.

"Bondevenner" på Stord gjev motivasjon!

Stord Bondelag og Huglo Bondelag utnemnde seks "Bondevenner" som verkeleg støttar opp om landbruket lokalt.

Framtidig matproduksjon opptek studentane

- Det var ei svært positiv oppleving å møte studentane ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og diskutere framtidig matproduksjon med dei seier fylkesleiar Per Hilleren

Innhaldsrik HMS- markdag i Tuna samdrift i Naustdal

Markdagen vart skipa til laurdag 6. april, i eit samarbeid mellom Naustdal Bondelag og Landbrukets HMS teneste i Sunnfjord/Ytre Sogn. Det var to hovudtema, brannvern og sikring av arbeidsmiljøet ved handtering av storfe.

Frukostaksjon: Yogurt til bergensarane

- Etter uttrykka å døme, sette forbipasserande pris på å få yogurt med seg på vegen . Mellom anna ordførar Trude Drevland i Bergen kommune: Oh, det skal smake, so ho, etter ein kort drøs i rådhusdøra.

Bli med og dyrk Norge

På bondevenn.no kan du lage ditt eige andelslag og hjelpe ein bonde med å løyse utfordringar han møter på garden frå no og til september.

Jostein Flatland vald til ny leiar i Sogndal Bondelag

- Det er flott at Jostein ville ta på seg vervet som leiar i Sogndal Bondelag, seier fylkesleiar Per Hilleren. Han kjenner Jostein som ein kunnskapsrik og dyktig matprodusent.

Co2 binding i skog: Satsar på tiltak i utlandet men ikkje i eige land

Dette kom fram som eit paradoks då leiar, Hans Fr. Lauvstad, helt sin tale på nyleg avhelde årsmøte i Sogn og Fjordane Skogselskap. Det vart i talen vist til tiltak for å kunne gjere det attraktivt å plante og produsere skog også i eit miljøperspektiv, for å kunne binde overskotet av Co2 frå luft til skog også i eige land.

Påmeldingsfristen for Open Gard-tilskipingar nærmar seg

Kvart år gjer lokale Bondelag ein stor innsats med Open Gard tilskipingar. -Vi håpar at det vert fleire arrangement rundt om i fylket i år, og minner om påmeldingsfristen som er 15. april, seier Anita Sæther ved kontoret til Sogn og Fjordane Bondelag.

Lyser ut midlar til korte kompetansehevande kurs i landbruket

Sogn og Fjordane fylkeskommune har som tidlegare år motteke 1,6 millionar i statlege tilskotsmidlar til styrking av rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Noko av desse midlane vert i desse dagar lyst ut med søknadsfrist måndag 22. april.

Prosten i Nordfjord utnemnd til Bondeven

- Eid bondelag er glade for å ha med den norske kyrkja på laget, for som de sikkert veit er det berre 2 stykker som forstår seg på korleis jordbruksoppgjeret er oppbygt, og vår herre er den eine, seier ein humørfylt leiar i Eid Bodnelag Knut Tore Nes Hjelle.

HMS Markdag i Naustdal

Handtering av store dyr, samt brann-og brannsikring i driftsbygg, vert tema på Markdag i Naustdal laurdag 6. april.

Sette pris på å verte Bondevener

Vik Bondelag samla gode Bondevener i Ostebaren på Tine Meieriet i Vik. -Eit hyggeleg møte, som bondevenene tydeleg sette pris på, oppsummerer leiar Erik Lidal og styremedlem Per L. Tistel frå Vik Bondelag.

Ein ekte Bondeven

Ordførar i Luster kommune, Ivar Kvalen, har fått det "svart på kvitt" at han er ekte Bondeven. Og når fem lokallagsleiarar og ein minister har signert diplomet, kan han med god grunn smykka seg med tittelen.

Per utnemnde vener

Bondeven-kampanjen har starta, og utnemninga av vener er i gong både i lokallaga og på fylkesplan. På Sogn og Fjordane AP sitt fylkesårsmøte nytta Per Hilleren høvet til å synleggjere tre gode Bondevener.

I hælane på statsråden

Mange ministrar har vitja Sogn og Fjordane. I går var turen komen til Landbruks- og Matminister Trygve Slagsvold Vedum. Fylkesleiar Per Hilleren og organisasjonssjef Merete Støfring fekk høve til å følgje han og lytte til det som vart sagt.

Jordbruksoppgjeret er like viktig som kommuneoppgjeret

- For Gloppen kommune er jordbruksoppgjeret like viktig som kommuneoppgjeret, sa ordførar Anders Ryssdal i møte med Landbruks- og Matministeren på Byrkjelo tidlegare i dag.

Nytt styre i Hordaland Bondelag

Den nye leiaren i Hordaland Bondelag er fruktprodusent Terje Larssen frå Hardanger.

Sveio Bondelag er årets lokallag

Under årsmøtemiddagen steig spenninga ettersom leiar Clara ramsa opp aktivitetane til lokallaget som styret hadde kåra til årets beste. På slutten av talen vart det klart for alle at det var Sveio Bondelag som gjekk heilt til topps!

Bli ein bondeven du og

- Norsk landbruk er verdt å ta vare på, seier fylkesleiar Per Hilleren. No gjev vi alle moglegheit til å støtte sin favorittbonde på nett

Landbruksministeren kjem til fylket

Måndag den 18. mars kjem landbruks- og Matminister Trygve Slagsvold Vedum til Sogn og Fjordane. Han skal først møte bønder i Luster før turen går vidare til meieriet på Byrkjelo og samdriftsbesøk i Jølster. Du kan møte han på ope møte på Skei Hotel klokka 19:00.

DN må "koma ut or hiet"

- Sporinga denne vinteren syner at der er fleire jervar med tilhald i beiteområda i Luster, Lærdal og Årdal. Også i andre deler av fylket er det spora jerv. No er det på tide at Direktoratet for Naturforvaltning (DN) kjem ut or hiet og gjev Statens Naturoppsyn fellinngsoppdrag på jervane, seier fylkesleiar i Sogn og Fjordane Bondelag Per Hilleren.

"Landbruk over heile landet" vil kreve forsterka investeringsverkemiddel

- Det er ikkje realistisk at bøndene i Sogn og Fjordane kan produsere mykje meir på kvar driftseining enn dei gjer i dag med dagens driftsapparat. Skal vi greie å halde på matproduksjonen i alle deler av fylket, vil ei forbetring av investeringsverkemidla vere naudsynt, heiter det i fråsegna frå fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane Bondelag.

Støttar opprop om å oppretthalde alarmsentralen i Florø

- For yrkesutøvarane i landbruket er det viktig at vi har tryggleik ved personulykker eller brann, heiter det i fråsegna frå årsmøtet i Sogn og Fjordane Bondelag som støttar opp om engasjementet for framleis å kunne ha ein alarmsentral i fylket.

Per Hilleren attvald som leiar i Sogn og Fjordane Bondelag

- Det er ein krevjande jobb og vere leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, men også svært gjevande, og eg er både glad og audmjuk over å få lov til å ta til på mitt 6. år som leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, seier ein glad Hilleren

Prisen for årets lokallag i Sogn og Fjordane gjekk til Breim

Breim Bondelag vart kåra til årets lokallag under fylkesårsmøtet til Sogn og Fjordane Bondelag. -I laget ser vi stort engasjement og iver på mange felt, seier fylkesleiar Per Hilleren.

Alf Støfring utnemnd til æresmedlem

Det var ein rørt og gledeleg overraska mann som vart utnemnd til æresmedlem i Sogn og Fjordane Bondelag på fylkesårsmøtet torsdag kveld. - No vart eg faktisk litt sett ut var Alf Støfring sin første kommentar til at han har fått heidersteikn på at han er æresmedlem i Sogn og Fjordane Bondelag.

2013 eit avgjerande år for utviklinga av norsk landbruk

- 2013 kan verte det mest avgjerande året for norsk landbruk på lang tid, sa fylkesleiar Per Hilleren i si tale til fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane Bondelag tenkje eg på i kva politisk retning og med kva politisk styring vi sit att med ettr valet i september,

Fylkesårsmøtet utfordrar venstre sin landbrukspolitikk

- Leiar i unge Venstre og listetopp for Venstre i fylket, Sveinung Rotevatn, er kanskje den av listetoppane framfor Stortingsvalet 2013 som eg har drøfta politikk minst med, seier fylkesleiar Per Hilleren.

Drøftar innspel framfor jordbruksforhandlingane

- Det er utfordrande å kome fram til eit innspel til jordbruksforhandlingane som omforeiner alle dei innspela som er komne inn seier fylkesleiar Per Hilleren i ein kommentar til at han og resten av fylkesstyret i dag drøftar jordbruksforhandlingane i styremøtet på Sandane.

Våre samarbeidspartnere