ÅRSMØTE I ULLENSVANG HAGEBRUKSLAG 2017

Stad: Hardanger Fjordfrukt, UTNE

Tid: måndag 30. oktober kl. 18.15

- ferje frå Kinsarvik kl. 17.40 (retur kl. 20.45)

1. OPNING OG GODKJENNING AV DAGSORDEN OG INNKALLING.

2. VAL AV ORDSTYRAR

3. VAL AV REFERENT + 2 TIL Å UNDERTEIKNA PROTOKOLLEN

4. ÅRSMELDING

5. REKNESKAP

6. ARBEIDSPLAN FOR 2018

7. VAL AV NYTT STYRE + FASTSETJING AV GODTGJERSLER

8. VAL AV REVISOR OG VALNEMND FOR 2018

9. GJESTEINNSLAG

- v/Gunnhild Jaastad (aktuelt frå NIBIO Ullensvang)

- v/Kjetil Lerfall (ForskSmart – status og vegen vidare)

- v/Rannveig Børve (aktuelt frå landbrukskontoret Ullensvang herad)

10. AKTUELT FRÅ HORDALAND BONDELAG v/styremedlem Knut B. Hauso

11. Evt. UTTALE FRÅ ÅRSMØTET

Det vert matøkt, truleg må ting skje medan me et.

VEL MØTT.

Styret Ullensvang Hagebrukslag