Til medlemane

Breivik, 02.12. 2017

Innkalling til årsmøte

I samsvar med § 14 i Lover for Norges Bondelag vert det kalla inn til årsmøte i Sotra og Øygarden Bondelag. Møtet vert halde på Foldnes gard kulturhus (tidligare bedehuset) Adresse: Vetelsvegen 17

Onsdag 6 desember 2017, klokka 1900

Sakliste:

1. Opning ved leiar

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Val av møteleiar

4. Val av referent og to til å skrive under protokollen

5. Årsmelding

6. Rekneskap

7. Innkomne saker

8. Arbeidsplan for komande arbeidsår

9. Val i samsvar med lovene

a. leiar (for 1 år)

b. to styremedlemer (for 2 år)

c. tre varamedlemer i nummerorden (for 1 år)

d. vara utsending til årsmøte i fylkesbondelaget (i tillegg til leiar)

e. verveansvarleg

f. to revisorar

g. valkomité

10. Ymse

Saker som ein ønskjer handsama under pkt. 7 skal være leiar Hans-Arne Breivik skriftlig i hende seinast 8 dagar før årsmøtet

Kjetil Mehl leiar i Hordaland Bondelag deltek med orientering om aktuelle saker frå arbeidet i Hordaland Bondelag

Servering av julemiddag! Alle er hjarteleg velkommen 

Styret v/

Hans-Arne Breivik

Tlf: 957 44 560

hansarne.breivik@online.no