Til medlemane

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

I samsvar med §14 i Lover for Norges Bondelag, vert det kalla inn til årsmøte i Radøy Bondelag.

Møtet vert halde på Smith’s møte-og selskapslokale måndag 02.11.20 kl 20.00

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Val av møteleiar, skrivar og to til å signera
 3. Årsmelding
 4. Rekneskap
 5. Arbeidsplan for komande arbeidsår
 6. Val i samsvar med lovene
 1. Leiar (for 1 år)
 2. Tre styremedlemar (for 2 år)
 3. Tre varamedlemar i nummerorden (for 1 år)
 4. To revisorar og ein vara
 5. Valnemnd (eit nytt medlem)

         7. Innkomne saker

- Innkomen sak frå styret i Radøy Bondelag; fordeling av pengane på Open Gard kontoen.

Saker som ein ynskjer handsama under pkt 7 skal vera leiar Asgeir Nøttveit i hende seinast 8 dagar før årsmøtet.

Rekneskap vert framlagt på årsmøte. Årsmeldinga ligg ved.

Servering

Vel møtt!

STYRET