Til medlemane

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019
I samsvar med §14 i Lover for Norges Bondelag, vert det kalla inn til årsmøte i Radøy Bondelag.
Møtet vert halde på Smith’s møte og selskapslokale tysdag 29.oktober 2019 kl 20.00.

Sakliste:
1.    Godkjenning av innkalling og sakliste
2.    Val av møteleiar, skrivar og to til å signera møteboka
3.    Årsmelding
4.    Rekneskap
5.    Arbeidsplan for komande arbeidsår
6.    Val i samsvar med lovene
       a.    leiar (for 1 år)
       b.    to styremedlemar (for 2 år)
       c.    tre varamedlemar i nummerorden (for 1 år)
       d.    to revisorar og ein vara
       e.    valkomite (eit nytt medlem)
        7. Innkomne saker

Saker som ein ynskjer handsama under pkt.7 skal vera leiar Asgeir Nøttveit i hende seinast 8 dagar før årsmøtet.

Rekneskap vert framlagt på årsmøte. Årsmeldinga ligg ved.

 Det kjem ein representant i frå Hordaland Bondelag.

Servering.   Vel møtt!!

STYRET