Styret i Vestland Bondelag 2021/2022

Anders Felde, leiar i fylkesstyret er mjølke- og kjøtprodusent på Breim i Gloppen kommune.  Han driv produksjonen i samdrift med nabo i fjøs med mjølkerobot.  Anders er ein synleg og tydeleg fylkesleiar på vegne av medlemene i Vestland. Før han vart vald til leiar i Vestland Bondelag var han leiar i Sogn og Fjordane Bondelag i 4,5 år.  Nedanfor kan du sjå nokon av utspela frå fylkesleiaren etter at han vart vald til leiar i Vestland Bondelag.  Eit google søk vil også synleggjere det store engasjementet

Innovative Vestlandsbønder

Uhaldbar inntektsnedgang over tid

Sats Grønt vel naturbruk

Klimaplan: Puslete frå regjeringa

Kviler eit stort alvor over klimameldinga

Tale til årsmøtet i Vestland Bondelag, mars 2021

Bil, biff og borring

Marianne Nordhus, nestleiar i fylkesstyret

Gry Ingvild Agjeld, styremedlem og medlem i arbeidsutvalet

Kari Sigrun Lysne, styremedlem og leiar i Grøntutvalet i Vestland. medlem i Grøntutvalet i Norges Bondelag

Knut Byrkjenes Hauso, styremedlem og medlem i Grøntutvalet i vestland

Ole Bjarne Hovland, styremedlem med ekstra ansvar i rovviltsaker, utmarksbeiting og CWD

Lars Bø, styremedlem

Olav Myhr, Styremedlem

Teljedato engasjerer Olav

Linda Kristin Oppedal, styremedlem

Siv Helle Prestegard, styremedlem, Bygdekvinnelaget

Kjersti Hjelmeland, 1. vara til fylkesstyret

Nils Magne Gjengedal, 2. vara til fylkesstyret