Leders tale i representantskap Norges Bondelag

Representantskapet til Norges Bondelag er starten på 3 viktige dager på Lillehammer. I morgen starter årsmøtet. Møtet er lukket, men vi kan si såpass mye at Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag startet det hele med en grundig og god analyse av bondelagsarbeidet i vinter og vår.

Hver fylkesleder får også et innlegg hver, samt muligheten for replikk. 

Hans Jørgen Olsen Røren var tydelig på at vi må få orden på arbeidskraftsituasjonen nåHans Jørgen Olsen Røren var først en tur oppe på talerstolen og ga en replikk på viktigheten av å styrke økonomien for hveteproduksjonen.

I sitt hovedinnlegg fokuserte Olsen Røren på behovet for å få inn mer sesongarbeidskraft - nå;

Sesongen 2024 er i gang. Vi har allerede kjøpt norske jordbær i butikken i noen uker, men jeg må ta opp en bekymringsfull sak vi i VB får stadig innspill om; Det er per i dag stor mangel på sesongarbeidskraft og proppen sitter enten i regelverket rundt arbeidskraft eller hvordan UDI tolker det!

Tilstrekkelig arbeidskraft i landbruket er helt avgjørende for matberedskapen i Norge. Dersom bøndene skal tørre å satse, investere, plante, så og høste er de avhengige av til strekkelig sesongarbeidskraft. For mange kan avlingen ellers gå til spille.

NB jobbet intenst med å sikre arbeidskraft under pandemien, og fikk til gode løsninger i godt samarbeid med myndighetene. I dag er situasjonen tilsvarende kritisk, men årsaken til problemene er annerledes. Mange østeuropeere som tidligere kom for å arbeide her i landet, tar ikke lenger arbeid i Norge. Vi er derfor enda mer avhengig av arbeidstakere fra tredjeland, og særlig fra Vietnam og Filipinene. Norsk arbeidskraft rekrutteres der dette er mulig, blant annet ved bistand fra NAV, men det er ikke tilstrekkelig. Og i de fleste tilfeller er dessverre ikke den arbeidskrafta særlig effektiv heller…

På grunn av bemanningsreformen og endringer i Arbeidsmiljøloven, som i hovedregel krever direkte og faste ansettelser, er alternativet sesongarbeidstakere fra tredjeland svært krevende. Mange produsenter med ulike produksjoner har kun behov for arbeidskraften i kortere perioder i forbindelse med såing, plantestell og høsting av de ulike produktene etter hvert som arbeidet skal utføres. Enkelte bønder har ikke tilstrekkelig produksjonsomfang til å kunne tilby arbeid i eget foretak for hele vekstsesongen. I flere regioner har dette tidligere blitt løst gjennom Norske Landbrukstjenester (NLT) eller andre bemanningsbyråer i landbruket, som har stått for den «faste» ansettelsen av sesongarbeidere og leid disse ut videre etter behov. Arbeidstaker er på denne måten sikret 100 % arbeid i visumperioden. Særlig NLT har fungert veldig godt på dette området. De har et profesjonelt apparat som har håndtert arbeidsgiveransvaret på en betryggende måte både for de ansatte og bøndene. UDI mener at det etter dagens regler ikke kan gis visum for ansettelse i et bemanningsbyrå. Ved søknader knytta til direkte ansettelser vurderer UDI risiko for videre fremleie, noe som ikke er tillatt for midlertidig arbeidskraft etter Arbeidsmiljøloven.

Sesongarbeid i landbruket er etter vårt syn i en særstilling når det gjelder hvordan bemanningsreformen slår ut. Reformen virker som en propp når det gjelder muligheten til å ansette nødvendig samfunnskritisk arbeidskraft. Dette problemet er særdeles kritisk for matproduksjonen mange steder i Norge akkurat nå.

Det er bra at NB og Gartnerhallen har sendt et felles brev til LMD og bedt om at det ordnes opp i dette. Det er også bra at Egil kom på i NRK sist uke for å skape press på saken. Det viser våre grøntmedlemmer at vi jobber for de, selv om overføringene til grønt i jordbruksoppgjøret er relativt sparsommelig. Men - VB spilte inn dette problemet allerede i fjor høst, så det er bare så synd at det ikke ble tatt tak i litt tidligere. Nå er det bråhast!

Hva gjør vi nå for å redde sesongen 2024?

VB har vært i kontakt med Per Olaf Lundteigen i helga. Han sitter i arbeids og sosialkomiteen og leder den såkalte storfraksjonen til SP/AP. Han mener intensjonen i Stortingets vedtak ikke følges opp av UDI. Han mener landbrukstjenestene ikke rammes av bemanningsdirektivet hvis de leier ut til bønder som er medlem der.

OK, da må vi i NB trøkke på og sørge for at politikerne gir tydeligere signal til UDI slik at Stortingets vilje blir praktisert – NÅ!

Jeg kunne også holdt et tilsvarende innlegg om at UDI må få til en raskere saksbehandling. De gir seg selv 4 måneders behandlingstid, men klarer ikke overholde det. Bønder som har sendt inn søknad i desember og januar om å få inn sesongarbeidere har ennå ikke fått svar! Det er håpløst når jordbæra er modne og arbeiderne fortsatt sitter i Vietnam og ikke en gang vet om de får tillatelse til å komme hit for å jobbe i sommer!

Ok, da må vi i NB trøkke på slik vi gjorde i pandemien og gi klar beskjed om at matproduksjon er en samfunnskritisk funksjon som de må prioritere – NÅ!

Takk for meg.