Som det står i brevet "Melding om vedtak - ny eiendomsskattetakst", er det kun eiendomsskattetaksten som kan påklages.
Det er viktig å være klar over at det er den enkelte grunneier som må klage.

Styret vil anta at det er 2 forhold som kan påklages i denne omgang:

 - At eiendomsskattetaksten er beregnet på et åpenbart feil grunnlag - dvs, rene formelle feil
       - dette må den enkelte grunneier argumentere for selv.

 - At eiendomsskattetaksten ikke er hensyntatt Finansdept. uttalelse om å hensynta verdireduserende forhold som delingsforbud og konsesjonsplikt. Her skal vi prøve å få til en uttalselse fra bondelaget sentralt.

Hva kan vi så gjøre videre?

Styret i Vang Bondelag har planer om å få til et møte med kommunen om denne saken, men dette lar seg neppe gjøre før etter at klagefristen er utløpt. En satser da på å få både den ansatte - og valgte ledelsen i kommunen med på møtet. Slik vi har fått informasjon om, så er ikke saken vedtatt politisk ennå, kun administrativt.

Har du argumenter eller synspunkter?
 - send noen i styret en e-post!

Eivind B. Imislund
Leder