På dette møtet vil representanter fra kommuneadministrasjonen samt ordfører delta. Vi håper da å kunne få til en dialog med tanke på å få redusert takstgrunnlaget på boligdelen av landbrukseiendommene.

I etterkant av møtet vil vi utferdige et standard klagebrev som den enkelte kan benytte hvis en ønsker å klage på takstgrunnlaget. Den enkelte må evt. gjøre de tilpasninger/justeringer som er nødvendig for egen eiendom.

Som tidligere orientert er klagefristen satt til den 12.4.

 

Møte 8.4

Billedtekst: Jan Bangen, Leif Huse, Georg Fredrik Myhre, Mikkel Dobloug, Eivind Imislund, Johs Wetten var tilstede på møtet med kommunen.

 

På møtet i dag orienterte kommunen om bakgrunnen for nytt takstgrunnlag for landbrukseiendommene i kommunen. Kommunen forholder seg slavisk til signaler gitt av KS sentralt, selv om det på møtet ble påpekt at det står ..kan.. og ikke ..skal.. i anbefalingene derfra.

På vårt forslag om å innrømme en generell faktor på 0,6 på det nye takstgrunnlaget for konsesjonspliktige landbrukseiendommer, så avviste kommunen dette. De forholder seg til KS sine anbefalinger og mener at det i lovverket ikke åpner for å kunne gjøre slike vurderinger overfor landbrukseiendommer. Kommunen v/ B. Jacobsen (fagansvarlig byggesak/eiendomsskatt) skyver over ansvaret til takstnemda for at grunnlaget skal være riktig vurdert. Kommunestyret har tidligere vedtatt rammene for eiendomsskatten i Hamar kommune, og administrasjonen har på det grunnlaget innhentet nye takster og deretter vurdert nivået på eiendomsskatten på bla. landbrukseiendommer.

På bakgrunn av signalene på møtet, vil bondelaget legge ut et klagebrev som kan benyttes. Klagebrevet vil ha en generell klagedel og en del hvor en kan skrive opp fakta-/skjønnsfeil. Siste del er egentlig ikke en klagesak, men rettes opp adminstrativt.

Vi vil på det sterkeste anbefale samtlige om å klage på prinsippielt grunnlag!

Bondelaget sentralt vil vurdere om de skal gå til sak mot Hamar kommune for å teste ut prinsippene som kommunen da benytter overfor konsesjonspliktige landbrukseiendommer. 

Forslag til klagebrev legges ut på hjemmesida i løpet av den 9.4 eller 10.04