Målet med Norges Bondelags valg-o-trygg-mat er på en humoristisk og enkel måte å sette fokus på landbrukspolitikk og de skillelinjene som finnes i landbrukspolitikken.

I valg-o-trygg-maten må velgerne velge mellom to ulike bilder innenfor elleve tema der det er skiller mellom partiene, og der utfallet av stortingsvalget kan få avgjørende betydning. Det er også tema vi vet folk er opptatt av. Deretter blir velgerne spurt om hvilket parti de har tenkt til å stemme på, og får vite om magefølelsen stemmer overens med partiet en har valgt, samt hvilke tre partier magefølelsen tilsier at de stemmer på. Til sist får de vite hvordan politikken virker inn på de elleve temaene, og kan lese mer om hvert tema på www.bondelaget.no/valg2017

Valg-o-trygg-maten er lagt opp som en enkel test med to valgmuligheter. Bildene er animasjoner med noen velkjente elementer og noen litt karikerte elementer for å vise kontrast mellom to ulike landbrukspolitiske løsninger i det samme miljøet. Valg-o-trygg-maten gir ikke velger en fasit på partivalg, intensjonen er å gjøre velger nysgjerrig på området. Resultatet er basert på hvordan forbrukers valg mellom to alternativer matcher mot politikken til valgt parti. Slik kan vi forhåpentligvis åpne for at flere vurderer stemmen sin og velger å stemme med magen.

Resultatene bygger på partiprogram og partienes praktiske politikk i Stortinget. Dersom et parti ikke omtaler et av politikkområdene i valg-o-trygg-maten i partiprogrammet sitt, vil utøvd politikk i Stortinget tillegges vekt.

Valg-o-trygg-maten gir ikke en fasit på hvilket parti du bør stemme. Men den gir en indikasjon på om det er samsvar mellom den umiddelbare magefølelsen din for ett politikkområde, nemlig landbrukspolitikk, og landbrukspolitikken partiet du ønsker å stemme på, fører. 

Testen spør ikke om grad av viktighet for velgeren, dermed kan resultatet også bli noe forenklet.