Hvis vi tar import av dyrefôr med i beregninga blir norskandelen av mat bare rundt 40 prosent. For å øke norsk sjølforsyning må jordbruksarealet over hele landet utnyttes.

Økt matproduksjon på norske fôrressurser krever at vi stanser nedgangen i norsk jordbruksareal, styrker produksjonen av korn og øker bruken av gras- og beiteressursene på inn- og utmark som grunnlag for husdyrproduksjonen.

Norsk jordbruksareal synker. Årlig ble 8000 mål matjord bygd ned fra 2004 til 2015. I 2016 gikk 6000 mål matjord ut av drift. Det har vært en omlegging av korn til grasproduksjon på Østlandet og grovfôrarealet er tatt ut av drift på Vestlandet og i Nord-Norge. I tillegg omdisponeres matjord til andre formål, som bolig og næringseiendom.  

Arealene som det dyrkes korn på er redusert. Samtidig går kraftfôrforbruket opp på grunn av mer bruk av kraftfôr i mjølkeproduksjonen og vekst i kraftfôrbasert husdyrproduksjon, som svin, egg og kylling. Det gir økt import av råvarer til kraftfôr. Dersom sjølforsyningsgraden skal økes, må produksjonen av fôrmidler som grunnlag for husdyrproduksjonen økes med mål om å redusere fôrimporten. Da blir vi mindre avhengig av import. Vi kan nå dette målet ved at det stimuleres til økt bruk av beite og gras, såkalt grovfôr, til mjølkeproduksjon, storfe- og sauekjøttproduksjon. Der det er egna klima for det må det dyrkes korn både til fôr og matmel. 

Hva mener partiene om sjølforsyning?

  • Rødt vil «øke matproduksjonen og selvforsyningsraden med grunnlag i egne arealressurser. For å få til det trenger vi et moderne, effektivt og miljøvennlig landbruk, med god dyrevelferd, i hele landet.» Partiet vil også «regulere innførsel av soyaprodusert fôr fra utlandet».
  • SV ​mener at «Norge skal øke selvforsyningsgraden, der import av dyrefôr er medregnet. I krisesituasjoner skal vi kunne være selvforsynt.»
  • Senterpartiet vil «styrke norsk matproduksjon basert på eget ressursgrunnlag slik at selvforsyningsgraden, korrigert for importerte fôrråvarer kan styrkes. Øke produksjonen av fôrmidler som grunnlag for husdyrproduksjonen med mål om å redusere fôrimporten. Norskandelen i kraftfôret må økes»
  • KrF «vil øke selvforsyningsgraden og derfor ha en vekst i norsk matproduksjon større enn befolkningsveksten. Matvareproduksjonen i Norge skal baseres på en miljø- og ressursvennlig utnyttelse av lokale ressurser.»
  • Venstre mener: «Det må lønne seg å utnytte arealene til forproduksjon gjennom beiting eller grasproduksjon for å redusere bruk av korn og kraftfor til dyrefor.»
  • MDG vil «føre en jordbrukspolitikk som fremmer norsk produksjon av frukt, grønnsaker og korn og som gir oss kjøtt, egg og melk basert på norsk fôr og norske beiteressurser.»
  • Høyre mener at «jordbrukspolitikkens viktigste oppgave er å øke matproduksjonen» og vil «fortsette å vri tilskuddsordningene slik at de stimulerer til økt matproduksjon og effektiv gårdsdrift». Partiet sier ingenting om sjølforsyning.
  • FrP «vil stimulere til effektiv produksjon av trygg, god norsk mat», og sier ingenting om sjølforsyning.

I regjeringsplattformen til de to partiene står det at de vil «arbeide for en høyest mulig selvforsyning av mat av beredskapshensyn».