Stortinget har også bestemt hvor store rovdyrbestandene skal være og har vedtatt i hvilke områder av landet beitedyra skal ha prioritert, og hvilke områder som er rovdyrprioritert sone. 

Likevel utfordres landbruket og andre næringers bruk av utmarka i dag i betydelig grad av rovdyr. Gjennom flere forlik har Stortinget bestemt at det skal være plass til både rovdyr og beitedyr i utmarka, men hvert år blir mellom 30 000 – 40 000 sau drept eller skadet av bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn på beite. Dette medfører store lidelser for husdyrene. Bønder utsettes for fysiske og psykiske belastninger og de lider både økonomiske tap og tap av nærings- og eiendomsrettigheter.

Bruken av utmarksressurser i skog og fjell til beitende dyr er en viktig del av norsk matproduksjon. Dyr på beite sørger for å holde landskapet åpent og gir kjøtt med særegen smak og kvalitet. Hvert år spiser norske små og storfe fôr i utmarka til en verdi av rundt 1 milliarder kroner. Over 50 prosent av fôret i den norske saueproduksjonen hentes fra utmarka. 

Hva mener partiene i rovdyrpolitikken?

  • Senterpartiet vil at «rovviltpolitikken skal ivareta både rovdyr og beitenæring. Beitebruk i hele landet og utnytting av utmarksressursene forutsetter at rovdyrstammene holdes på et begrenset nivå. Senterpartiet arbeider for reduserte bestandsmål for alle de store rovdyra.»
  • KrF mener at «de miljøpolitiske målsettingene om levedyktige bestander av de store rovdyrartene må følges opp gjennom aktiv forvaltning med bestandsovervåking og -regulering basert på rovdyrforliket fra 2011.»
  • Høyre vil «sikre levedyktige bestander av de store rovviltartene bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn i samarbeid med alle våre naboland, innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldsloven og rovviltforlikene på Stortinget. Følge opp ulveforliket på Stortinget, med mål om å redusere belastningen med ulv og dempe konfliktnivået.»
  • FrP vil «oppheve kjerneområdet for rovdyr, samordne forvaltningen av rovdyr og landbruk, at grensekryssende rovdyr regnes med i den norske bestandsmålsettingen og at det skal pålegges staten å gi full erstatning til grunneiere, næringsdrivende eller andre som lider tap som følge av statens overordnede rovdyrforvaltning.»
  • Arbeiderpartiet vil «sikre levedyktige rovdyrstammer i Norge i tråd med naturmangfoldloven og våre internasjonale forpliktelser» og «sikre den todelte målsettingen i rovviltpolitikken ved at rovviltforlikene følges opp gjennom en effektiv forvaltning.»
  • Rødt mener at «bønder og reineiere skal ikke lide økonomiske tap som følge av opprettholdelse av levedyktige rovdyrstammer.»
  • MDGs partiprogram sier ingenting om størrelse på rovdyrbestanden, men partiet vil «finansiere forebyggende tiltak mot tap av dyr på beite og gi rimelig kompensasjon til bønder som ikke kan benytte seg av beiterettigheter på grunn av rovdyrbestander i området.»
  • SV vil «sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge. SV mener at bruk av utmarksbeite er svært viktig og at det må tilbys støtte til omstilling der hvor fellesskapet velger å ha områder prioritert for rovdyr. Det må også bevilges tilstrekkelig midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak der utmarks-beiting er mulig.»
  • Venstre vil «sikre levedyktige   bestander av de fem store rovviltartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn. I den grad rovdyr og husdyrhold ikke lar seg forene, må Norges forpliktelser til å opprettholde levedyktige rovviltstammer gå foran, kombinert med forebyggende tiltak og økonomisk kompensasjon til næringsdrivende som blir berørt.»