Risikoordning for grøntnæringa etableres

Regjeringa ga en «våronngaranti» og ba grøntprodusentene om å plante og så som vanlig. En avtale er nå fremforhandlet mellom avtalepartene i Jordbruket.

«Det er bra at det er kommet en ordning på plass som i en viss grad gir grøntprodusentene økonomisk sikring hvis tilgangen til arbeidskraft uteblir i innhøstingsperioden» sier Inger Oldervik, leder i Grøntutvalget for Trøndelag Bondelag

Risikoavlastningsordningen for grøntnæringa tar utgangspunkt i den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket. Formålet er å sikre produsenter mot store tap som følge av mangel på arbeidskraft i innhøstingen, eller om arbeidet ikke kan gå som forutsatt på grunn av pålagte restriksjoner.

«Våre medlemmer er nå i full gang med planlegging og oppstart av årets vekstsesong. Denne ordningen vil for svært mange bety en trygghet for å gjennomføre planlagt produksjon, men det vil nok fortsatt være en usikkerhet om ordningen treffer godt nok til at alle opprettholder alle sine planlagte produksjoner» sier Oldervik og legger til «Grøntprodusentene i Trøndelag jobber hvert år med været som en stor usikkerhetsfaktor, og nå får vi arbeidskrafttilgangen som en tilleggsfaktor. For å opprettholde fylkets andel av den nasjonale produksjonen innenfor grønt er det avgjørende at det finnes ordninger som avlaster den totale risikoen for å levere planlagt produksjonsvolum»

 Mange produsenter opplever stor usikkerhet om det vil bli mangel på arbeidskraft når innhøstingen skal gå i gang, noe som påvirker beslutningen om hva og hvor mye som blir plantet eller sådd.

«Det er positivt at det blir satt opp en egen ordning for frukt og  grøntnæringa i denne særlige situasjonen. Det er også bra at kompensasjonsordningen inkluderer situasjoner hvor arbeiderne ikke vil kunne gjennomføre jobben som planlagt, grunnet restriksjoner», sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

Ordningen skal gjelde for arbeidsintensive grøntproduksjoner som veksthus, potet, frukt, bær og grønnsaker, og for innhøstingen dette året.

Arbeidskraft for å berge avlinger

Det er tatt utgangspunkt i avlingsskadeordningen for å få en enkel og effektiv ordning. Det vil være et tak for utbetaling per vekstgruppe på 2 millioner kroner og en egenandel på 30 prosent per vekstgruppe.

«Vi har jobbet for en løsning som i enda større grad ville fjernet den økonomiske usikkerheten, og slik bidratt til at produksjonsplanene vil gå som normalt i år. Det er viktig å fortsatt jobbe for at grøntsektoren får nødvendig kompetanse og arbeidskraft, slik at mest mulig av matproduksjonen kan berges utover sesongen,» sier Lars Petter Bartnes.