I dag la regjeringen frem sin klimamelding der de presenterer tiltak og virkemidler for å innfri klimamålet for ikke-kvotepliktig sektor mot 2030. Jordbruk faller inn under denne sektoren sammen med transport, avfall og bygg.

  • Vi er fornøyde med at klimaavtalen legges til grunn for klimajobben i landbruket og at det vises til landbrukets klimaplan. Vi hadde likevel håpet at regjeringa hadde delt våre ambisjoner på en klimaomstilling i landbruket, noe som Landbrukets klimaplan viser er fullt mulig, sier Kari Åker.
     
  • Vi er derfor overrasket over at Regjeringa holder fast på at betydelige utslipp skal kuttes gjennom kostholdsendringer og dermed redusert matproduksjon. Det er unødvendige tiltak for å nå næringas klimaforpliktelser, sier Åker.
     

Trenger positive, økonomiske virkemidler

Regjeringen viser til den inngåtte klimaavtalen med landbruksorganisasjonene om å redusere jordbrukets samla klimagassutslipp og øke karbonopptaket i jordbruket med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021 – 2030.

  • Næringa viser gjennom Landbrukets klimaplan hvordan jordbrukets klimaforpliktelse innfris uten at dette går på bekostning av norsk matproduksjon, bosetting i distriktene, norske arbeidsplasser både i landbruket og matindustrien og ikke minst matberedskap, sier Kari Åker.
  • Vi er villige til å gjøre en stor jobb, men det er ikke gratis å omstille seg for en bedre framtid, heller ikke for landbruket. På samme måte som industribedrifter eller elbileiere trenger næringa positive, økonomiske virkemidler. Det er ikke spor av en slik satsing i meldinga. Det har Stortinget en mulighet til å gjøre noe med, sier Åker

 

Vil utrede avgifter

I meldingen vil regjeringen utrede en avgiftsbelegging av mineralgjødsel. Det reagerer fylkeslederen på.

- Klimaavtalen mellom landbruket og regjeringen slår fast at avgifter ikke skal brukes så lenge avtalen følger opp av partene. Vi stiller oss derfor uforstående til at regjeringen så raskt vil ha en ny utredning av avgift på mineralgjødsel, den er tidligere utredet som lite treffsikker. Avgiftsspørsmålet er gjennom klimaavtalen med regjeringen avklart, sier Kari Åker.

Meldingen skal etter planen behandles av Stortinget i løpet av våren.