Årets ledersamling ble avhold i Namsos med svært godt oppmøte. Nær samtlige av fylkets lokallagsledere deltok, og det var god stemning blant de frammøtte.

God stemning på ledersamling, her fra fremste rad med fylkesstyret.- Engasjementet var bra, og vi fikk med oss noen viktige innspill fra lederne våre, sier Grande. - Kontinuitet i dialogen med lokallagene er viktig for fylkesstyret, og dette er et av verktøyene for å vedlikeholde kommunikasjonen vår.

Aktive gruppearbeid bar frukter

Fylkesstyremedlemmene var satt til å lede hvert sitt gruppearbeid under ledersamlingen, med fylkesstyrets fem satsingsområder som hovedtema. Borgny Grande førte an diskusjonen for tema om "Framtidsbonden", Lorns Olav Aunsmo tok ansvar for "Trygg Mat", Kristoffer Moan hadde om "Utnytting av utmarksressursene", Audhild Slapgård om "Jordvern" og 1. vara, Svenn Ove Fosseng, vikarierte for Tore Rennan med "Økt matproduksjon".

Gruppearbeid i tilsynelatende alvorsprat. Ikke alle tema er like rosenrøde!- Gruppearbeid er et godt forum å lufte tanker, ideer og konstruktive innspill i. Vi opplevde at lokallagslederne var ivrige etter å fremme utfordringer i de enkelte lokallag, og for flere lokallag i de samme områdene. 

Fylkesleder Borgny talte på vegne av styret da hun roste innsatsen under gruppearbeidet. 

- Jeg tror dette ble godt mottatt, og at det er en smart form for samarbeid når vi møtes så mange på en gang. Roteringen av bordene gjorde at alle var innom 3 av 5 tema, og det må vi anse som god representasjon for hvert område. Vi har mye å ta med oss videre for arbeid innad i fylkesstyret, men også viktige innspill fra lokallagene om hva som rører seg i de ulike delene av fylket.

Fyldig program

Tore Bjørkli, landbruksdirektør Trøndelag

Ledersamlingen var godt besøkt av innledere og gjester. Tore Bjørkli representerte Fylkesmannsembetets landbruksavdeling for det kommende Trøndelag, og Ingvild Kjerkol (Ap) og Andrè Skjelstad stilte som Stortingsrepresentanter for sine respektive politiske parti. Bjørkli orienterte om ny organisering av fylkesmannens landbruksavdeling, og politikerne om sine respektive partis landbrukspolitikk for de neste fire år.

I tillegg deltok Birte Usland som representant fra Norges Bondelag, med innlegg om sentralpolitisk jobbing og kurs i organisasjonsarbeid. Hun kom i ens ærend for å delta på Nord-Trøndelags ledersamling, og ga godt uttrykk for viktigheten av tette bånd mellom alle organisasjonsnivå: - Slike fora er vår mulighet til samarbeid og kort varslingsvei mellom tillitsvalgte. Det er viktig å opprettholde denne kontakten og være synlige for hverandre.

Birte Usland, styremedlem Norges Bondelag

Ivrige diskusjoner

De politiske innleggene ble fulgt opp av spørsmål og debatt fra salen. Mange vesentlige saker ble løftet fram fra lokallagene, blant annet norsk mats konkurranse i butikken mot importerte varer med betydelig høyere antibiotikabruk enn Norge.

- Er det riktig at denne maten skal konkurrere på samme prisnivå? Er det ikke et mål å redusere antibiotikabruk globalt? Dette påpekte Håvar Skjesol fra Åsen Bondelag og høstet solid applaus fra salens deltakere.

Også økonomiske utfordringer knyttet til MRSA og sanering i svinebesetninger ble tatt opp. Nestleder Audhild Slapgård utfordret politikerne med spørsmål om hvorvidt det var akseptabelt at landbruket og bøndene selv måtte stå for kostnadene ved sanering, når antibiotikaresistens er en utfordring for samfunnet i sin helhet.

Mange på talerstolen

Det var mange som ønsket å fremme tanker og spørsmål fra talerstolen, noe som er et positivt tegn på engasjement i salen. I tillegg til lokallagsledere og medlemmer fra fylkesstyret var også Tore Bjørkli på talerstolen som bondelagsmedlem. Han poengterte viktigheten av importvern, og at redusert importvern utfordrer utviklingsmulighetene i norsk landbruk.

Dagens ble rundet av med verving og lokallagets time, ledet av av henholdsvis Anette Liseter og Audhild Slapgård.

Se flere bilder fra ledersamlingen under: